banner top2

За дирекция „Младежки политики“

Функции на дирекция„МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“:

Подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта

Image

осъществява координация с други ведомства при разработването на стратегически, програмни, нормативни и други, произтичащи от тях документи в областта на националната политика за младежта;

участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност;

подготвя задания за социологически и статистически проучвания, които са свързани с планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;

организира и координира дейности в изпълнение на младежки политики на Европейския съюз, и неговите институции, в това число Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския комитет на регионите, както и Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и други международни организации и донори;

поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;

предлага и участва в изработването и актуализирането и отговаря за прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;

организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството и от европейски и международни финансови източници;

разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;

подпомага министъра при изпълнението на договори с Европейската комисия и с други международни организации;

участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;

организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;

участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;

осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите за младежта;

организира и обезпечава дейността на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и спорта;

организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка информация чрез Националната информационна система за младежта;

участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни