banner top2

Новини

Откриване на процедура за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта

Министерство на младежта и спорта открива I-ва процедура за набиране на проектни предложения по новата Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

 

new-npimd-23-pic-open-procedure.png

 

Настоящата процедура е насочена към следните три ключови области:

 • Ключова област 1: „Младежки дейности и младежка работа“;

 • Ключова област 2: „Младежки инициативи и кампании“;

 • Ключова област 3: „Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места“.

 

Допустими кандидати съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г, изм. и доп., бр. 15 от 2023 г.) са:

 1. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански  и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;

 2. неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната;

 3. общини с население до 10 000 души;

 4. училища, функциониращи в общини с население до 15 000 души.

 

По настоящата процедура за кандидатстване по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025) за 2023 г. могат да участват само юридически лица, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през същата година на кандидатстване по националните програми за младежта и за младежки дейности.

 

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай на неспазване на това изискване, разглеждано и оценено ще бъде само проектното предложение, което е подадено първо в електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационна система за младежта, администрирана от Министерството на младежта и спорта.

 

Всяко проектно предложение следва да съдържа цели и дейности и може да бъде подадено само по една от ключовите области по Програмата. В противен случай, същото няма да бъде разгледано.

 

Проектните предложения се подават в срок до 23:59 ч. на 19.03.2023 г.  чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационната система за младежта (https://nism.bg/).

 

**Електронната платформа за подаване на проектни предложения ще бъде активна от 25 февруари 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ

Подробна_информация_относно_настоящата_процедура.doc

Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Указания_НПИМД_2023.docx

НАРЕДБА__1_от_10.06.2022_г._за_условията_и_реда_за_финансиране_на_проекти_по_национални_програми_за_младежта.pdf

Декларация_за_кандидати_и_партньори_по_чл._5_ал._1_т.1_3_и_4_от_Наредбата_-_Приложение__1_.docx

Декларация_за_неформална_младежка_група_-_Приложениe_2.docx

Проект_на_договор_2023.doc

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни