Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС

Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС, наричана по-долу „Национална работна група”, се създава с оглед изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г. и изпълнението на Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за определяне на насоки относно управлението на диалога на Европейския съюз по въпросите на младежта, приета от Съвета на Европейския съюз (2019/C 189/01). Национална работна група има за цел да допринася за организирането на консултации и за насърчаването и въздействието на Диалога по въпросите на младежта.

Функции:

 • Осигурява последователен и непрекъснат процес на изпълнение на Диалога по въпросите на младежта в ЕС, като свързаните с процеса консултации следва да се съсредоточат върху въпроси, определени от председателското трио Германия-Португалия-Словения за период юли 2020-декември 2021 г.;
 • Работи за укрепване на диалога на ЕС за младежта като пространство за смислено участие на младите хора в процесите по вземане на решения, както и в мониторинга и оценката на политиките, свързани с младежта;
 • Подпомага действия, допринасящи за интегрирането и междусекторното прилагане на европейските младежки цели, разработени от младите хора по време на шестия цикъл на Структурния диалог;
 • Развива и насърчава сътрудничеството на много нива и между заинтересованите страни на местно и европейско ниво, за да се направи процесът по-приобщаващ, видим и устойчив, така че резултатите от него да обхванат очакванията на всички млади хора, живеещи в Европа;
 • Подпомага процеса по изработване и популяризиране на конкретни политики за прилагане на цел № 9 от Европейските младежки цели „Пространства и участие за всички“;
 • Повишава информираността за процеса на Диалога по въпросите на младежта в ЕС на национално и местно ниво сред обществеността, младежите, неправителствените организации и институциите, имащи отношение по темата;
 • Обсъжда предложения за подобряване на Диалога между младите хора и институциите;
 • Сътрудничи с Европейската Работна група, която координира изпълнението на Диалога по въпросите на младежта в ЕС.
 • Развива и поддържа база данни от информация за организации и институции с отношение по темата;
 • Провежда консултации с оглед на евентуални решения, които да бъдат представени на вниманието на Съвета на Европейския съюз;
 • Набелязва конкретни действия, които да бъдат представени на Съвета на Европейския съюз за по-нататъшно обсъждане;
 • Следи информацията и провежда необходимата комуникация със съответните институции и органи на Европейския съюз относно възможностите за финансиране изпълнението на Диалога по въпросите на младежта в ЕС;
 • Изготвя и приема план за действие по отношение реализирането на Диалога.

Председател:

Национален младежки форум

Секретар:

Любомир Дренски – старши експерт в дирекция „Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта;

Членове на Съвета:

 • Министерство на младежта и спорта;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Агенция по заетостта;
 • Център за развитие на човешките ресурси;
 • Национален център по обществено здраве и анализи;
 • Национално сдружение на общините в Република България;
 • Национално представителните младежки организации, утвърдени със Заповед от министъра на младежта и спорта съгласно чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за младежта;
 • Националното представителство на студентските съвети;
 • Национален младежки форум;
 • Младежки организации, част от професионален браншови съюз;
 • Три младежки организации, които работят за развитие на младите хора и младежката работа на местно и/или регионално ниво.
 • „Дружество за ООН“, представено чрез Програма „Български младежки делегати към ООН“, е член със статут на наблюдател.
 • Всеки член на Националната работната група номинира по един основен и един резервен член.

ДОКУМЕНТИ:

ЗАПОВЕД НРГ - 17.01.2020 

ЗАПОВЕД НРГ - 31.07.2020 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 30.01.2020

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 24.02.2020

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 30.06.2020

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 25.09.2020

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 18.11.2020

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 09.03.2021

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 07.06.2021

Back To Top