Закони и наредби

 

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

Със законопроекта се цели създаването на по-ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА     
(бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)

НАРЕДБА  № 5 ОТ 11.08.2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (обн., ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г. изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2017 г. ) 

НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 30.08.2016 Г.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО  Проект

Back To Top