Международни документи

 

ПРОУЧВАНЕ НА ЕС: ГРАЖДАНИТЕ ПРИЗОВАВАТ ЗА ПОВЕЧЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ЕС В БОРБАТА СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА

МЕДИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И „ИНФЛУЕНСЪРИТЕ“ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ - Ново изследване на УНИЦЕФ 

„ДИАЛОГ НА ЕС ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА“ 

РЕЗОЛЮЦИЯ CM / RES (2020) 2 ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЛАДЕЖКИЯ СЕКТОР НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ДО 2030 Г. (Прието от Комитета на министрите на 22 януари 2020
г. на 1365 -то заседание на заместник-министрите)

РЕВИЗИРАНАТА ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА УЧАСТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ЖИВОТА НА ОБЩИНИТЕ И РЕГИОНИТЕ 

СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В НОВА ИНИЦИАТИВА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪВЕТ(ENG)

Letter Year of Multicultaralism Azerbaidjan_bg

Доклад за оценка на програма "Младеж 2000-2006"
Европейска Конвенция за доброволческата служба
Европейски младежки пакт
Ключови послания относно бъдещото изпълнение на Европейския младежки пакт
Междукултурният диалог и младите хора
Младежкият диалог в областта на младежката политика
Насърчаването на културното многообразие и междукултурния диалог във външните отношения на Съюза и на неговите държави-членки
Основни послания относно Европейския младежки пакт
Перспективи за развитие на европейското сътрудничество в областта на политиката за младежта
По-добро отчитане на въпросите, свързани с младежта в прилагането на Лисабонската стратегия
Предложение за препоръка на Съвета относно мобилността на младите доброволци в Европа
Предложение за резолюция относно младежки доброволчески дейности
Предложение за решение за защита на децата при използване на интернет и комуникационни технологии
Прилагането на хоризонтален подход към политиката за младежта с цел да се даде възможност на младите хора да реализират своя потенциал и да участват активно в обществения живот
Проект за заключения на Съвета относно междукултурните познания
Проект за заключения на Съвета относно междукултурните познания като двигател на изграждането на бъдеща Европа
Проект на резолюция относно здравето и благосъстоянието на младите хора
Резолюция относно младите хора с по-малки възможности
Резолюция относно създаване на равни възможности за младите хора с по-малко възможности
„Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“

Резолюция на Съвета на Европейския съюз от 27.11.2009г. относно обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018г.)

- Резолюцията приета от Общото събрание на ООН за обявяване на 2010 г. за Международна година на младежта:Диалог и взаимно разбирателство /превод на български език/

- Резолюцията приета от Общото събрание на ООН за обявяване на 2010 г. за Международна година на младежта:Диалог и взаимно разбирателство /оригинален тескт/

- Младежки доклад за целите на хилядолетието за развитие /доклада е разработен по поръчка на щабквартирата на UNfPA, Дирекция за експертна помощ/

Нова европейска стратегия за работни места и растеж

Проект за заключения на Съвета относно интернационализацията на
висшето образование

Заключения на Съвета относно „Европа 2020“

Бяла книга на Европейската комисия "Нов тласък за Европейската младеж"

2-ра Европейска конвенция за младежка работа

The 2nd European Youth Work Convention

Документи, свързани със структурния диалог.

presentation.pdf
resolution.pdf
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE.pdf
Framework for European cooperation in the youth field (2010-2018).pdf

Back To Top