Годишни доклади

Аналитична справка за изготвяне на Годишен доклад за младежта 2020 г. - (Институции - за попълване)

Годишни доклади за младежта: 

          ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България за 2019 година, приет с решение на НС от 16.12.2020 г., обнародван в ДВ брой 108/2020 г.

Back To Top