Национален консултативен съвет за младежта

Националният консултативен съвет за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

Функции на Съвета:

 • Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;
 • Предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;
 • Обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

Председател:

Валентин Гичев – заместник-министър на младежта и спорта;

Секретариат:

Отдел „Национални и европейски младежки политики и информация“, дирекция „Младежки политики“ в Министерство на младежта и спорта;

Членове:

 • Заместник-министър на младежта и спорта;
 • Заместник-министър на финансите;
 • Заместник-министър на вътрешните работи;
 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;
 • Заместник-министър на труда и социалната политика;
 • Заместник-министър на здравеопазването;
 • Заместник-министър на икономиката;
 • Заместник-министър на туризма;
 • Заместник-министър на културата;
 • Заместник-министър на образованието и науката;
 • Заместник-министър на правосъдието;
 • Заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето;
 • Представител на Национално сдружение на общините в Република България;
 • Представител на Национално представителство на студентските съвети в Република България;
 • По един представител от всяка една национално представителна младежка организация, вписана по чл. 25 от Закона за младежта в списък на национално представителните младежки организации.

ЗАПОВЕД КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - 13.07.2021

ЗАПОВЕД КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ - 01.06.2020

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 09.12.2020

Back To Top