За проекта

За проекта

С оглед изпълнението и координацията на националната политика за младежта Министерството на младежта и спорта реализира проект „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (Договор № 11-13-21/22.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Обща цел на проекта е създаване на условия за ефективно прилагане, наблюдение и координиране изпълнението на политиката за младежта в страната.

Специфични цели на проекта са:

• Въвеждане на система за наблюдение изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.) и ежегодните планове за действие;

• Осъществяване на оценка на въздействието върху младите хора от изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Националната програма за младежта (2011-2015 г.);

• Създаване на механизъм за координация и партньорство по изпълнението на политиката за младежта;

• Разработване на мерки за повишаване на информираността на младите хора и обществото за националната политика за младежта;

• Повишаване информираността и участието на заинтересованите страни в политиките в областта на младежта.

Партньор по изпълнението на проекта е Националният статистически институт.

Целева група на проекта са държавните, областните и местни институции, отговорни за планирането, реализирането, наблюдението и отчитането на секторните политики за младежта, както и нестопански организации,работещи за и представляващи младите хора в страната в качеството им на заинтересовани страни по проекта.

Чрез създаване на механизъм за координация и партньорство по изпълнението на политиката за младежта в страната проектът пряко допринася за прилагане на принципа на партньорство със заинтересованите страни във формулирането на политики, подпомогнато от по-добрата им информираност.

В съответствие с идентифицираните от ЕС потребности от подобряване на регулирането (Better Regulation) и законотворчество (Better lawmaking), които заемат ключово място в по-общия контекст за качествено управление на европейско ниво, изпълнението на проекта ще допринесе в частност за увеличаване прозрачността и отчетността чрез консултациите със заинтересованите страни и оценките на въздействието, като се има предвид хоризонталният характер на младежката политика, обусловен от широкообхватността на проблемите, които засягат младите хора. Те са свързани с тяхното образование и професионална реализация, здраве, свободно време, граждански права и задължения и др. В тази връзка младежката политика не може да бъде успешна без пълна обвързаност и последователност при осъществяване на политиката в сътрудничество със сектори като образование, трудова заетост, политика по отношение на децата и семейството, равнопоставеност между половете, здравеопазване, конкурентоспособност, спорт, култура, правосъдие и др.

Младите хора са разпознати като най-важен социален ресурс, което обуславя необходимостта от концентрация на усилията на държавната администрация в успешното прилагане и координиране на младежката политика за мобилизиране на техния потенциал в развитието на България и Европейския съюз.

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top