За проекта

За проекта

С оглед изпълнението и координацията на националната политика за младежта Министерството на младежта и спорта реализира проект „Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (Договор № 11-13-21/22.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Обща цел на проекта е създаване на условия за ефективно прилагане, наблюдение и координиране изпълнението на политиката за младежта в страната.

Специфични цели на проекта са:

• Въвеждане на система за наблюдение изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.) и ежегодните планове за действие;

• Осъществяване на оценка на въздействието върху младите хора от изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Националната програма за младежта (2011-2015 г.);

• Създаване на механизъм за координация и партньорство по изпълнението на политиката за младежта;

• Разработване на мерки за повишаване на информираността на младите хора и обществото за националната политика за младежта;

• Повишаване информираността и участието на заинтересованите страни в политиките в областта на младежта.

Партньор по изпълнението на проекта е Националният статистически институт.

Целева група на проекта са държавните, областните и местни институции, отговорни за планирането, реализирането, наблюдението и отчитането на секторните политики за младежта, както и нестопански организации,работещи за и представляващи младите хора в страната в качеството им на заинтересовани страни по проекта.

Чрез създаване на механизъм за координация и партньорство по изпълнението на политиката за младежта в страната проектът пряко допринася за прилагане на принципа на партньорство със заинтересованите страни във формулирането на политики, подпомогнато от по-добрата им информираност.

В съответствие с идентифицираните от ЕС потребности от подобряване на регулирането (Better Regulation) и законотворчество (Better lawmaking), които заемат ключово място в по-общия контекст за качествено управление на европейско ниво, изпълнението на проекта ще допринесе в частност за увеличаване прозрачността и отчетността чрез консултациите със заинтересованите страни и оценките на въздействието, като се има предвид хоризонталният характер на младежката политика, обусловен от широкообхватността на проблемите, които засягат младите хора. Те са свързани с тяхното образование и професионална реализация, здраве, свободно време, граждански права и задължения и др. В тази връзка младежката политика не може да бъде успешна без пълна обвързаност и последователност при осъществяване на политиката в сътрудничество със сектори като образование, трудова заетост, политика по отношение на децата и семейството, равнопоставеност между половете, здравеопазване, конкурентоспособност, спорт, култура, правосъдие и др.

Младите хора са разпознати като най-важен социален ресурс, което обуславя необходимостта от концентрация на усилията на държавната администрация в успешното прилагане и координиране на младежката политика за мобилизиране на техния потенциал в развитието на България и Европейския съюз.

Back To Top