За дирекция „Младежки политики“

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ :

1. подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

2. осъществява координация с други ведомства при разработването на стратегически, програмни, нормативни и други, произтичащи от тях документи в областта на националната политика за младежта;

3. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност;

4. подготвя задания за социологически и статистически проучвания, които са свързани с планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

5. събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;

6. организира и координира дейности в изпълнение на младежки политики на Европейския съюз, и неговите институции, в това число Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския комитет на регионите, както и Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и други международни организации и донори;

7. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;

8. предлага и участва в изработването и актуализирането и отговаря за прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;

9. организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството и от европейски и международни финансови източници;

10. разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;

11. подпомага министъра при изпълнението на договори с Европейската комисия и с други международни организации;

12. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;

13. организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;

14. участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;

15. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите за младежта;

16.  организира и обезпечава дейността на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и спорта;

17. организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка информация чрез Националната информационна система за младежта;

18. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.

 

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top