banner top2

Новини

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021-2025) със срок за кандидатстване - 07.11.2022 г.

logo_MMS.png

 

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2022 година по Национална програма за младежта (2021 - 2025), със следните тематични области:

 • Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“;
 • Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“;
 • Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“;
 • Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“;
 • Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“.

В настоящата процедура за кандидатстване по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2022 г. могат да участват само организации, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2022 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура.

Допустими кандидати са:

 • юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са изцяло с нестопански характер или които са със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите, и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение;
 • неформални младежки групи, осъществяващи дейности в полза на младите хора в страната (по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 10.06.2022 г.);
 • общини с население до 10 хиляди души;
 • училища, функциониращи в общини с население до 15 хиляди души.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Националната програма за младежта (2021 - 2025) и Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за настоящата процедура.

Всяко проектно предложение следва да обхваща цели и дейности и да бъде подадено само по една от тематичните области на Програмата.

В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъде с минимална продължителност от 3 (три) месеца за неформални младежки групи и 6 (шест) месеца за допустими кандидати съгласно т.10 от Указанията, като същите следва да приключат не по-късно от 31.08.2023 г.

 

Проектните предложения се подават в срок до 07.11.2022 г. чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационната система за младежта (https://nism.bg/).

 

Документи: 

НПМ_2021-2025.doc

Обява-НПМ-2022.doc

Указания-НПМ-2021-2025.docx

Проект_на_договор_с_неправителстевни_организации.doc

Приложение-1-Декларация_на_кандидата.docx

Приложениe-2-Декларация-на-неформална-младежка-група.docx

 

*Във връзка със стартиралата процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта за 2022 година на 24.10.2022 г. и 31.10.2022 г. от 14 ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта (зала на ет. 5) ще се проведе информационна среща. 

**Електронната платформа за подаване на проектни предложения ще бъде активна от 19 октомври 2022 г.

 

Линк към системата: http://system.nism.bg/index.php

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни