banner top2

Новини

Европейска година на уменията

По време на Европейската година на уменията Европейската комисия, Европейският парламент, държавите членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговско-промишлените камари, институциите и организациите, предоставящи образование и обучение, работниците и компаниите ще работят заедно за насърчаване развитието на умения с цел подобряване професионалните и житейските възможности за хората.

 
eys_logo_unofficial.png
 

По този начин ще се даде възможност на Европа да стане по-конкурентоспособна, като увеличи работната си сила и гарантира, че екологичната и цифровата трансформация и икономическото възстановяване са социално справедливи.

Екологичният преход би могъл да създаде до 1 милион допълнителни работни места в ЕС до 2030 г. Компаниите обаче често се затрудняват да намерят работници с подходящи умения: недостигът на работна ръка в ключови сектори и работни места за екологичния преход се е удвоил между 2015 г. и 2021 г. Освен това индексът „Цифрова икономика и общество“ показва, че 4 от 10 възрастни и всяко трето лице от работната сила в Европа, не притежават основни цифрови умения.

Европейската година на уменията си поставя за цел да компенсира този недостиг в способностите на гражданите. За постигането на целта ще бъдат ангажирани както усилия на национално ниво, така и на ниво ЕС чрез вече съществуващи, но и нови инициативи. ЕС ще предостави финансова подкрепа за организирането на дейности, свързани с уменията и събития в целия ЕС.

Европейската година на уменията ще преследва четири основни цели:

 • насърчаване на инвестициите в обучение и повишаване на квалификацията с цел да се даде възможност на хората да запазят работното си място или да намерят ново такова;
 • придобиване на умения, отговарящи на нуждите на работодателите, чрез тясно сътрудничество със социалните партньори/институции и бизнеса;
 • намиране на пресечна точка между стремежите и уменията на хората, и възможностите на пазара на труда, особено в сферата на екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване;
 • привличане на хора извън ЕС с необходимите умения.

 

Планирани инициативи и дейности

Европейската година на уменията ще се чества на 9 май 2023 г. – Денят на Европа.

Фестивалът ще бъде свързващо звено между дейностите за подобряване на уменията, които се провеждат едновременно в цяла Европа. Годината на уменията ще продължи до май 2024 г., като много дейности и инициативи ще бъдат стартирани и подкрепени.

Акцентът ще бъде поставен върху прилагането на вече съществуващите инструменти. Въпреки това ще бъдат приети редица нови предложения на ЕС, за да се подкрепят усилията на инициативата и допълнително да се стимулира развитието на нови умения в държавите-членки. Примерите включват:

 • ще се приеме пакет за цифрово образование и умения;
 • ще се предложи актуализиране на Европейската рамка за качество на стажовете, за да се повиши качеството на стажовете и да се подпомогне обучението и участието на младите хора на пазара на труда;
 • създаване на „резерв от таланти на ЕС“, който ще улесни международното набиране на персонал и ще предостави възможности за квалифицирани граждани на трети държави да работят в сектори от стратегическо значение на равнище ЕС. Това ще става  чрез улеснено намиране на съответствие между свободните работни места в ЕС и квалифицирани граждани на трети държави;
 • ще се предложи инициатива за подновяване на рамката за мобилност с учебна цел. Това ще даде възможност на повече учащи и преподаватели отколкото преди това да учат и преподават в чужбина;
 • ще се предложи инициатива за подобряване на признаването на квалификациите на граждани на държави извън ЕС с цел привличане на работници с необходимите умения;
 • Партньорствата с квалифицирани граждани на страни, които не са членки на ЕС, ще подпомогне идентифицането на това от какви умения и обучения има необходимост и да се насърчи легалната миграция в ЕС;
 • като част от Пакта за умения индустрията, професионалните и образователните институции, социалните партньори, публичните служби по заетостта и други ще създадат повече партньорства, за да се ангажират с обучение и инвестиции в преквалификацията на работниците. В процес на изграждане са партньорствата за възобновяеми енергийни източници на сушата, умения за термопомпи и енергийна ефективност;
 • съобразно Индустриалният план на Зелената сделка ЕК ще предложи да се създадат академии за повишаване на квалификацията и преквалификация в стратегически отрасли за зеления преход като използването на суровини, водородни и соларни технологии;
 • ще бъде стартирана академия за кибер умения, чиято цел е да се увеличи броят на специалистите, обучени в областта на киберсигурността, за да се преодолее увеличаващият се недостиг на кадри в киберпространството;
 • в областта на научните изследвания и иновациите и като част от Европейското научноизследователско пространство ще бъде въведена нова рамка за развитие на научноизследователска кариера. Тя ще включва мерки за подобряване на условията на труд, подобряване на уменията и мобилността и улесняване на признаването на професията;
 • инициатива за Deep Tech Talent е водеща в рамките на Новата европейска иновационна програма. Тя ще подпомогне за обучението на 1 милион ученици, студенти и специалисти в областта на „Deep Tech“ до 2025 г.;
 • Конференция „Повишаване на уменията“, която ще се проведе на 8-9 юни, ще представи инициативи, които повишават стойността на уменията, но и ги прави по-разпознаваеми за широката аудитория;
 • Европейски награди за цифрови умения за 2023 г. имат за цел да наградят проекти и инициативи, които спомагат за преодоляване на пропуските в сферата на цифровизацията. Кандидатстването приключи, а победителите ще бъдат обявени през юни;
 • Европейската седмица на професионалните умения 2023 г. от 23 до 27 октомври ще хвърли светлина върху това как професионалното образование и обучение е от ключово значение за хората от всички възрасти;
 • Европейска седмица на програмирането от 7 до 22 октомври 2023 г. е инициатива на местно равнище, която има за цел да представи цифровата грамотност и програмирането по забавен начин.

 

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни