banner top2

Младежта в цифри

Наименование на индикатораБазова стойнстЦелева стойностИзточник на информацияПериодичност на данните
Цел I ( нова) – Качествено формално и неформално образование, гарантиращо умения и ключови компетенции за успешна житейска и професионална реализация
1. Дял на млади хора, преждевременно напуснали образователната системаНСИ (МОН), Евростатвсяка година
2. Дял на млади хора, завършили висше образованиеНСИ (МОН), Евростатвсяка година
3. Дял на младите хора, завършили средно образование и придобили професияММС - Национално представително проучване сред младите хора в страната
МОН (изследвания и анализи)
всяка година
4. Дял на младите хора с информиран избор за бъдеща професияММС - Национално представително проучване сред младите хора в страната
МОН
всяка година
5. Дял на младите хора, притежаващи цифрови уменияММС (Национално представително проучване сред младите хора в страната)
МОН (изследвания и анализи)
всяка година
6. Дял на младите хора, участвали в образователна и/или професионална мобилностМОН (ЦРЧР, Програма "Еразъм+")всяка година
7. Дял на младите хора, възползващи се от неформални методи и възможности за обучениеММС (Национално представително лонгитюдно проучване сред младите хора в страната; Междинни и крайни оценки на изпълнение на стратегическия документ и национални програми за младежта)всяка година
8. Адаптирани и внедрени стандарти
Цел II (допълнена) – Насърчаване на заетостта, предприемачеството и подкрепата за млади хора, които не, учат, не работят и не се обучават (NEETs)
1. Дял на младите хора, включени на пазара на труда (коефициент на заетост във възрастова група 15-29 години)НСИ (АЗ)всяка година
2. Дял на безработните млади хора (коефициент на безработица във възрастова група 15-29 години)НСИ (АЗ)всяка година
3. Дял на младите хора със собствен бизнесНСИ, Евростатвсяка година
4. Дял на млади хора, които не, учат, не работят и не се обучават (NEETs), активирани за обучение и на пазара на труда, в т.ч.: НСИ, АЗвсяка година
Брой разработени и предлагани услуги за социално включване на млади хора които не, учат, не работят и не се обучават (NEETs)АЗна 3 години
Цел III –Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора
1. Дял на младите хора, участващи в младежки и политически организации, в т.ч.:ММС (Национално представително проучване сред младите хора в страната, НИСМ)всяка година
брой младежки организацииММС (НИСМ)
брой организации работещи с и за младите хора в странатаММС (НИСМ)
2. Брой консултативни съвети с участието на млади хора и/или техни представители, в т.ч. към: всяка година
кметове на общиниОбщински администрациивсяка година
областни управителиОбластни администрациивсяка година
държавни институции Държавни институциивсяка година
3. Брой млади хора, участващи в процеса на вземане на решение, в т.ч. на:
общинско нивоОбщински администрациивсяка година
областно нивоОбластни администрациивсяка година
национално нивоДържавни институциивсяка година
4. Дял на младите хора, участващи в национални, и местни и европейски избориММС (Национално представително проучване сред младите хора в страната), ЦИКсъобразно годините на провеждане
5. Дял на младите хора, участвали в младежки дейности, в т.ч.:ММС (Национални програми за младежта, Национално представително проучване сред младите хора в страната)
МОН (ЦРЧР, Европейския корпус за солидарност)
всяка година
дял на младите хора, участващи в доброволчески дейности
6. Дял на младежките организации, получили подкрепа за повишаване на капацитета и устойчивостта имММС (НИСМ)всяка година
7. Дял на младежките огранизации, финансирани по национални и европейски програми за младежтаММС (НИСМ)всяка година
8. Усъвършенстван межанизъм за координация на младежката политика на местно, регионално и национално нивоММСна 3 години
Цел IV – Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб
1. Брой лица, завършили висше образование по специалностите" Младежки работник" и " Неформално образование"МОНвсяка година
2. Брой младежки работници, ангажирани с младежка работаОбщински администрациивсяка година
3. Брой изградени/обновени и реконструирани инфраструктурни обекти, в т.ч.:всяка година
брой центрове за личностно развитие на ученици и младежиМОН
брой младежки центровеОбщински администрации
брой спортни съоръжения и площадкиОбщински администрации
4. Брой разработени обучителни програми, методики и ръководства за младежка работаМОН, ММС
Цел V - Свързаност, толерантност и европейска принадлежност
1. Дял на младите хора в неравностойно положение и на тези със специфични потребности, участвали в младежки дейностиММСвсяка година
2. Дял на младите хора, обхванати в дейности, насърчаващи толерантността и противодействието на езика на омразатаММС, МОНвсяка година
3. Дял на младите хора, участвали в дейности за превенция на агресията, насилието и дискриминациятаММСвсяка година
4. Дял на младите хора, участващи в Диалога на ЕС по въпросите за младежта и младежките проблемиММСвсяка година
5. Дял на младите хора, участвали в европейски избориЦИКсъобразно годините на провеждане
Цел VI – Насърчаване на здравословния и природощадящ начин на живот
1. Дял на млади хора, практикуващи спортММС, МОНвсяка година
2. Дял на младите хора, информирани и придобили умения и знания за здравословен начин на животМЗвсяка година
3. Дял на младите хора, употребяващи тютюневи изделия, алкохол и психоактивни веществаНСИ, МЗвсяка година
4. Дял на младите хора, участвали в дейности за превенция зависимостиММС, МЗвсяка година
5. Дял на млади хора, получили психологична подкрепаММС, МОН, МЗвсяка година
6. Дял на младите хора, участвали в инициативи за опазване на околната средаММС, общинивсяка година
Цел VII – Насърчаване на културата и творчеството сред младите хора
1. Дял на младите хора, практикуващи творческо хоби в свободното си времеММС (Национално представително проучване сред младите хора в страната)всяка година
2. Дял на младите хора, участвали в организирани творчески дейностиММС (Национални младежки програми)
Общински администрации
всяка година
3. Дял на младите хора, потребители на културни продуктиММС (Национално представително проучване сред младите хора в страната)всяка година
Цел VIII (нова) – Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
1. Дял на младите хора, завършили средно образование и придобили професияНСИ (МОН)всяка година
2. Дял на младите хора завършили висше образованиеНСИ (МОН)всяка година
3. Дял на младите хора, заети на пазара на труда в местната общностНСИ (АЗ)всяка година
4. Дял на младите хора със собствен бизнес в местната общноствсяка година
5. Дял на младите хора, участвали в младежки дейности в местната общност, в т.ч.:ММСвсяка година
дял на младите хора, участващи в доброволчески дейностиММСвсяка година
дял на младите хора, участващи в Диалога на ЕС по въпросите за младежта и младежките проблемиММСвсяка година
дял на младите хора в неравностойно положение и на тези със специфични потребности, участвали в младежки дейностиММСвсяка година
дял на младите хора, участващи в процеса на вземане на решения в местната общностОбщински администрациивсяка година
6. Брой изградени/обновени и реконструирани младежки и спортни съоръжения и площадкиОбщински администрациивсяка година
7. Брой организации,предлагащи специализирани услуги за младежи от малките населени места, в т.ч.:Общински администрациивсяка година
оператори, регистрирани и работещи в местната среда
Цел IX (нова)- Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
1. Дял на младите хора, извършили правонарушенияНСИ, МВРвсяка година
2. Дял на младите хора, извършили пътнотранспортни произшествия МВРвсяка година
 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни