ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА  ЗА 2017 ГОДИНА

 19 април  7045

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

ЗА 2017 ГОДИНА

 

Въпрос: Кой може да кандидатства?

Отговор: За финансиране по Програмата, чрез подаване на проектни предложения могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна дейност, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или е със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Източник на информация: Наредба № 5, чл. 5, ал. 2

Въпрос: Изисква ли се регистрация в Националния регистър на спортните организации към ММС за спортни клубове, които желаят да участват в конкурсната процедура?

Отговор: Не се изисква такава регистрация.

Източник на информация: Наредба № 5, чл. 5, ал. 2

Въпрос: Необходимо ли е при кандидатстване организациите да прилагат копия на документи от съдебна регистрация, актуално състояние, удостоверение на липса на задължения и други?

Отговор: На етап кандидатстване с проектно предложение организациите не прилагат такива документи. Същите се представят преди подписване на договор за изпълнение само от организации, които имат одобрени проекти.

Източник на информация: Наредба № 5, чл. 9 и чл. 14

 

 

 

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top