ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НПМ (2016-2020)

 07 април  8679

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НПМ (2016-2020)

 

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ”

 

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

(обн., ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г.)

 

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2017 година

 

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании, по следните тематични области:

 

Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи – за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000,00 лв. (осем хиляди лева);

Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000,00 лв. (осем хиляди лева);

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 6 000,00 лв. (шест хиляди лева);

Тематична област 5. Младежко предприемачество - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000,00 лв. (осем хиляди лева);

Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС - за проектни предложения с продължителност 6 (шест) месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева).

Проектните дейности могат да се реализират в периода 01 юли 2017 г. – 31 март 2018 г., за всички тематични области, като кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.

В настоящата процедура участие могат да вземат неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза и неформални младежки групи.

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, Национална програма за младежта (2016 – 2020) и Насоките за кандидатстване за 2017 година.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 07.04.2017 година, а също така по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти, трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 12.04.2017 година, като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 07.04.2017 г.!

Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта, интернет страницата на Национална информационна система за младежта или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top