ТРЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

 27 септември  1942

ТРЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

Във връзка с III-то издание на Научно-практическата конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“, която ще се проведе на 4 октомври 2016 г. в СУ „Климент Охридски“, АУЛА, Столична община и Национална спортна академия „Васил Левски“ отправят покана към кметове и представители на районни администрации, членове и представители на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, директори на образователни институции, към родители и общественици, родителски активи и Училищни настоятелства, студентски клубове, младежки и ученически съвети на територията на Столична община, да представят своите добри практики, иновативни идеи, успешни кампании.

Постъпилите материали за участие в конференцията трябва да са в следните тематични направления:

ТЕМА 1.

*      Спортни дейности в училище и превенция на насилието и агресията.

*      Мотивация за участие на учениците в спортни дейности.

Допустими участници: районни администрации, Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, образователни институции (училища, висши училища - общински, държавни и частни), към педагози, възпитатели, педагогически съветници, преподаватели по физическо възпитание и спорт, към деца и ученици (групи, класове и паралелки), към родители и общественици, родителски активи и Училищни Настоятелства, студентски клубове, младежки и ученически съвети на територията на Столична община.

ТЕМА 2.

*      Добри практики, иновативни методи и ефективни програми за физическа активност и здравословен начин на живот  в детските градини.

*      Взаимодействие и партньорство със спортни клубове и организации при реализиране на кампании.

Допустими участници: детски градини – общински и частни, директор, педагог, възпитател, родителски активи.

ТЕМА 3.

*      София – Европейска столица на спорта. Град на младите хора.

*      Движение, развитие, здраве и спорт. Младежко доброволчество.

Допустими участници: висши училища, студентски клубове, младежки съвети, Ученически съвети към държавни, общински, частни средни училища.

Участниците в конференцията, техните материали, презентации, резултати и мултимедийни продукти ще бъдат оценявани от комисия, включваща преподаватели на НСА „В. Левски“ и във всяко тематично направление ще бъдат връчвани следните награди:

Награди:

  • I награда - 600 лева;
  • II награда - 400 лева;
  • III награда - 200 лева.

Необходими материали /документи за участие:

  • Заявление за участие;
  • Доклад, материали (презентация, постер/макет, мултимедиен продукт, филми, интерактивни игри, тестове, снимки);
  • Таблица за оценяване на постъпили материали за Педагогическата конференция.

Материалите трябва да са представени на хартиен носител (2 бр.) и CD.

Пълният комплект от необходими документи за участие в Научно-практическата конференция е публикуван на интернет страницата на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ - направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ - Столична община ТУК 

Документите се регистрират в деловодството на СО, придружени със Заявление на посочения адрес: 1000 София, ул. „Московска” № 33, до Заместник - кмет на СО – д-р Тодор Чобанов.

Конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“ се провежда в партньорство с Министерство на младежта и спорта, Регионален инспекторат – София-град, фондация „София – Европейска столица на спорта“, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ и Българска национална телевизия.

Крайният срок за подаване на материалите е 27 септември 2016 г. до 17.30 часа.

Събития

Back To Top