ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

 28 февруари  50

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

 Фондация „Спортен Плевен” организира конкурс за ученическо есе на тема „Спортът  - възпитател на всички поколения“. Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.02.2022  г. до 28.02.2022 г.,  по електронна поща на адрес: plevensports.foundation@gmail.com. Целта на инициативата е да се провокира спортния интерес на учениците и повиши тяхната спортна култура, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към развитието на спорта. Обявяването на победителя и връчването на наградите – първа награда – 150 лева, втора награда – 100 лева и трета награда- 50 лева, както и грамоти за отличените ученици, ще се проведе на 10.03.2022 г., като мястото ще бъде посочено допълнително във фейсбук страницата на Фондацията.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от училищата в област Плевен. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

 - име, презиме и фамилия на участника;

 - област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

 - телефонен номер на училището;

 - телефонен номер на участника;

 - електронен адрес на училището;

 - електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 - Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници формат А4;

 - Разредка на редове и абзаци: 1,5;

 - Подравняване: двустранно;

 - Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 12;

 

Критерии:

 - Демонстриране на познания по темата;

 - Теза, съответстваща на формулираната тема;

 - Оригиналност и творчески подход;

 - Недвусмислено изразяване на лична позиция;

 - Удачно подбрани аргументи;

 - Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

 - Спазване на езиковите норми.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на  на фейсбук страницата на Фондацията.

 

 

 

Новини

Back To Top