ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 03 ноември  386

ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА МЛАДЕЖКА РАБОТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за сформиране на състав на Национална работна група за младежка работа (НРГ) към министъра на младежта и спорта.

Националната работна група за младежка работа е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност. НРГ се създава в изпълнение на Стратегическа цел № 4 „Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб“ на Национална стратегия за младежта 2021-2030[1] с цел предприемане на целенасочени стъпки в изпълнение на Европейския дневен ред за младежка работа.[2]

Функции на Националната работна група:

 1. Изработва пътна карта за развитие и подкрепа на младежката работа на национално ниво;
 2. Събира данни и изготвя анализ за текущото състояние на младежката работа на национално и местно ниво;
 3. Повишава информираността за Процеса от Бон[3] и младежката работа на национално ниво и местно ниво сред обществеността, младежите, неправителствените организации и институциите, имащи отношение по темите;
 4. Провежда консултации с оглед на евентуални решения във връзка с изпълнението на Процеса от Бон на национално ниво;
 5. Осигурява последователно и непрекъснато изпълнение на Процеса от Бон, като осигурява комуникацията и включването на всички заинтересовани страни.

Съставът на Националната работна група за младежка работа включва:

 1. Един представител на Министерство на младежта и спорта;
 2. Трима представители на Министерство на образованието и науката, от които:
  1. Един представители от специализирана администрация на Министерство на образованието и науката;
  2. Един представител от младежки център;
  3. Един представител на Център за развитие на човешките ресурси;
 3. Един представител на Министерство на труда и социалната политика;
 4. По един представител от всяка национално представителна младежка организация;
 5. Един представител на Национален младежки форум;
 6. До трима представители на академичната общност[4];
 7. По един представител от най-много 7 граждански организации с експертиза в областта на младежката работа;
 8. Най-много трима изследователи в областта на младежката работа и младежката дейност.
 9. Поканата за набиране на членове на Националната работна група за младежка работа (НРГ) към министъра на младежта и спорта, която е до 30.11.2021 г., може да видите ТУК.

[1] Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. е приета с Решение на Министерски съвет № 530 от 22 юли 2021 г.

[2]Европейският дневен ред за младежка работа е основната стратегическа рамка за укрепването и развитието на младежката работа на Европейско ниво, въведена с Резолюция на Съвета (2020/C 415/01).

[3]Процесът от Бон засяга практическото изпълнение на Европейския дневен ред за младежка работа.

[4] За допустими се считат кандидатурите на преподаватели от следните специалности:

 • Социално-педагогическа работа с младежи към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • Неформално образование към СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Младежки дейности и спорт НСА „Васил Левски“.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top