РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/888 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2021 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2018/1475 И (ЕС) № 375/2014

 09 юни  99

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/888 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2021 ГОДИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ“ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2018/1475 И (ЕС) № 375/2014

Днес, 08.06.2021 г., официалният вестник на ЕС (ОВ L 202 2021, 8.6.2021, стр. 32-54) публикува Регламента на Европейския корпус за солидарност 2021-2027.

Европейският съюз е изграден върху солидарност, както между неговите граждани, така и между държавите членки - споделена ценност, която е от изключителна важност за цялото европейско общество. Солидарността осигурява необходимото единство за справяне с настоящи и бъдещи кризи, като притежава силна морална основа. Солидарността предоставя ясен компас, който да насочва европейските младежи в стремежа им към по-добър съюз. В член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) солидарността е откроена като един от принципите от основно значение за Съюза.

В контекста на настоящия регламент солидарността се разбира като чувство за индивидуална и колективна отговорност в името на общото благо, което се изразява в конкретни действия. Доброволческите действия в областта на хуманитарната помощ следва да допринасят за основана на нуждите хуманитарна реакция и да се ръководят от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, изложен в съвместната декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, озаглавен „Европейският консенсус относно хуманитарната помощ“.

Програма „Европейски корпус за солидарност“ е изградена върху полезните взаимодействия и опита от предишни и съществуващи програми, по-специално „Европейската доброволческа служба“ и инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, и гарантира равен достъп на всички млади хора до национални дейности за солидарност.

Програмата има за цел да разкрие нови възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности допринасят за личностното, образователно, социално, гражданско и професионално развитие на младите хора. Програмата следва също така да подкрепя дейности за изграждане на мрежи за участниците и за участващите организации, както и мерки за осигуряване на качеството на подкрепяните дейности и подобряване на процеса на валидиране на учебните резултати на участниците. Програмата има за цел също така да допринесе за европейското сътрудничество, което е от значение за младите хора, и за повишаване на осведомеността за положителното му въздействие.

С целия регламент може да се запознаете ТУК.

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top