ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”

 04 юни  936

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ”

Проект „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България

Проектът се изпълнява от Министерство на младежта и спорта, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, в периода 01.07.2019 – 30.06.2023 г. и е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020.

Цел на проекта

Да подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качеството им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайния резултат за младия човек от ползването им.

Специфичните цели

1. Разработване на минимални стандарти, гарантиращи еднаквост на качеството при предоставянето на услугите, водещо до реални знания, умения и компетенции, изграждане на ефективна система за оценка и контрол на качеството на младежките услуги.

2. Създаване на дългосрочна и единна организация на финансирането

на младежките услуги, въвеждането на гъвкави модели на финансиране и остойностяването им.

3. Апробиране на разработените стандарти за младежки услуги. В този смисъл целите на проекта напълно съответстват с целите на приоритетната ос „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

4. Разработените, апробирани и анализирани, в рамките на изпълнението на проекта, стандарти за младежки услуги, впоследствие да залегнат в нормативната уредба, регламентираща услугите, които се предоставят на младежи на възраст 15-29 години, водещи до подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политики.

5. При реализирането на проекта да бъдат създадени 7 младежки центрове, тип „младежко пространство, в различни градове в страната, в които да се предоставят цялостни услуги за младите хора.

Дейности по проекта

Дейност №1: Анализ и идентифициране на младежки услуги и практики. – Завършена

Дейността има за цел да анализира и идентифицира относими и приложими за нуждите на младите хора в България младежки услуги и практики. За изпълнението й ще бъдат осъществени няколко поддейности:

1. Анализ и идентифициране на младежки услуги и практики.

2. Изготвяне на задълбочено проучване на добрите практики в страните от Европейския съюз/ Европа и други, определяне на степента на съответствие с практиката в България. След представяне на проучването следва да се дадат конкретни предложения за това за кои 12 младежки услуги следва да се изготвят минимални стандарти за предоставяне на услугите в рамките на изпълнение на младежките политики на територията на Република България.

Дейност № 2: Разработване на стандарти за младежки услуги . – Завършена*

Въз основа на проведения задълбочен анализ, изготвен в изпълнение на Дейност 1, бяха идентифицирани 12 младежки услуги, за които са разработени стандарти, вкл. и по отношение на качеството, методиката на предоставяне на услугите, показатели за ефективност, финансови модели. Разработването на подобни стандарти ще подобри достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги, чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качество им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайният резултат за младия човек от ползването им. Дейността беше реализирана със следните поддейности:

1. Разработване на стандарти за младежки услуги, вкл. и по отношение на качеството, методиката на предоставяне на услугите, показатели за ефективност, финансови модели

2. Разработване на методология и система за работа по въвеждането на стандартите.

 

Стандарт № 1 : Младежка доброволческа дейност

Стандарт № 2 : Младежка инициатива

Стандарт № 3 : Младежка кампания

Стандарт № 4 : Младежка мобилна работа

Стандарт № 5 : Младежки кариерен център

Стандарт № 6 : Младежки център

Стандарт № 7 : Младежки клуб по интереси

Стандарт № 8 : Младежко бизнес консултиране

Стандарт № 9 : Младежко обучение

Стандарт № 10 : Младежко пространство

Стандарт № 11 : Психологическа подкрепа за млади хора

Стандарт № 12 : Цифрова младежка работа

 

Дейност № 3 : Апробиране и предоставяне на разработените стандарти и модели на младежки услуги в подходяща среда. – Предстои

В рамките на дейността следва разработените стандарти в изпълнение на Дейност 2 от проекта да бъдат изпробвани за тяхната адекватност, ефективност и ефикасност на терен и в реална среда за срок от една година. В тази връзка се планира да бъдат създадени центрове , които на едно място да обединяват и предоставят поне пет от услугите, за които са разработени стандарти. Целта е младежите да имат лесен достъп до предоставяните услуги, като същите са достъпни за всеки от тях на едно единствено място - в едно обединено пространство. По този начин ще може да се наблюдават и анализират както нуждите на младите хора в страната, така и ефективността и ефикасността от предоставянето им. Същевременно ще бъде възможно да се наблюдава взаимодействието на всяка от услугите с останалите такива и съответно дали така разработените стандарти отговарят на очакванията и нуждите на младите хора или се нуждаят от доразвиване.

Дейност № 4 : Обучение на служителите от съответните организации и/или институции, имащи отношение към изпълнението на политиките в сферата на младежта за прилагането на разработените стандарти. – Предстои

Дейността включва организиране и провеждането на обучения, в които ще бъдат включени 300 представители на държавни институции и организации, ангажирани в прилагането и изпълнението на мерките и програмите в изпълнение на младежките политики в страната за работа и прилагане на стандартите за младежки услуги, разработени по Дейност 2 и апробирани в дейност 3 от проекта. Предпоставка за успешното прилагане на разработените по Дейност 2 и апробирани в дейност 3 стандарти за младежки услуги е надграждането на капацитета на служителите в институциите, работещи в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд, на които ще бъдат предоставени специализирани обучения. В обученията ще бъдат поканени/включени като наблюдатели и/или участници и представители на ръководството на ангажираните институции, вземащи решения с цел привличането и ангажирането им в процесите по планиране, мониторинг и отчитане на младежките политики. Очакваният ефект от специализираните обучения е осигуряване на надеждна и адекватна система от знания и умения за комуникация и обмен на данни между ангажираните институции и организации на национално ниво, както и за прилагане на разработените стандарти на територията на цялата страна Всички участници ще получат удостоверения за участието си в обученията и за придобитите специфични знания, свързани прилагане на разработените по проекта стандарти за младежки услуги

Дейност № 5 : Изготвяне на цялостна оценка на ефективността и ефикасността на реализираните услуги и дейности според стандартите. – Предстои

В рамките на дейността, съобразно получените резултати и наблюдаваните тенденции при апробирането на стандартите за младежки услуги екип от експерти от Министерството на младежта и спорта/координаторите – младежки центрове, взели участие в изпълнение на Дейност 3, ще продължат своята дейност в рамките на проекта и ще изготвят цялостна оценка на ефективността и ефикасността на реализираните услуги и дейности.

Дейност № 6 : Предложения за промяна и дефиниране на стандартите в приложимата нормативна база. – Предстои

Една от специфичните цели по процедурата и проекта има за предназначение разработените, апробирани и анализирани в рамките на проекта стандарти да залегнат в нормативната уредба, регламентираща услугите, които се предоставят на младежи на възраст 15-29 години, водещи до подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политиките. В изпълнение на посоченото в рамките на проекта ще бъде разработено предложение за промяна в действащата нормативна уредба с цел утвърждаване на същите като нормативен минимум при предоставянето на младежки услуги. За целта следва в рамките на дейността да се анализират и всички нормативни документи, в които следва да се отразят планираните промени.

*Изготвените стандарти подлежат на редакция, след извършване на оценка на ефективността и ефикасността, в рамките на дейност № 5.

Проект № BG05M9OP001-3.019-0001-C02, „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България““ в рамките на ОП РЧР, Стойност на проекта: 4 997 200 лв.

Новини

Back To Top