ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ГОВОРИ ПО ТЕМАТА „ОБЕДИНЯВАНЕ ЗА МЛАДЕЖИ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 И СЛЕД ТОВА“

 21 април  197

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПАВЛОВ ГОВОРИ ПО ТЕМАТА „ОБЕДИНЯВАНЕ ЗА МЛАДЕЖИ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 И СЛЕД ТОВА“

На 6 април 2021 г. заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов взе участие в съпътстващо събитие към Младежкия форум на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) на тема „Обединяване за младежи по време на COVID-19 и след това“. Той и държавният секретар по въпросите на младежта и спорта на Молдова – г-н Иван Георгиу, представляваха държавите от континента в панел „Европа“.

Проявата се проведе преди официалното откриване на Младежкия форум и бе организирана съвместно от правителствата на Филипините и Коста Рика, както и редица представители на системата на ООН и НПО. Събитието имаше за цел да повиши информираността, да засили политическите ангажименти и да очертае възможностите за междусекторната работа за благосъстоянието на младите хора.

В своето изказване Николай Павлов подчерта, че пандемията от COVID-19 промени начина на живот, работа и мислене и оказа сериозно въздействие върху всички граждани, включително младите хора.

„Необходимо е да насочим усилията си към укрепване на младежката работа с цел социално приобщаване и преодоляване на различните основания за уязвимост в политиките и програмите, достъпни за младите хора. На европейско ниво се полагат усилия за развитие на младежката работа, която е от съществено значение за успешното изпълнение на младежките политики. Цифровизацията на младежката работа е неизбежен процес, особено в контекста на пандемията от Covid-19“ заяви заместник-министър Павлов.

„Важно е да се осъществяват повече действия, насочени към развитието на социалните и гражданските умения на младежите чрез формалното, неформалното и информалното обучение. Младите хора трябва да получат формални и неформални възможности за обмен на мнения по глобални проблеми с политиците на национално и международно ниво“, продължи още той.

В изложението си г-н Павлов подчерта ролята на младите хора като движеща сила и най-важен актив на обществото, притежаващи необходимите умения, жар и ентусиазъм, за да се справят с новата реалност. От друга страна, беше отчетена и тяхната уязвимост, предизвикана от пандемията от Covid-19, от гледна точка на преходния период от етапа на живота си, в който се намират, и необходимостта от предприемането на своевременни мерки за гарантиране на тяхното благосъстояние.

Новини

Back To Top