СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” ОТБЕЛЯЗВА 20 ГОДИНИ ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ

 24 февруари  201

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК” ОТБЕЛЯЗВА 20 ГОДИНИ ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ

Началото на организацията беше поставено през 2001 година с участието на група  интелектуалки от град Ловеч, обединени около каузата за чиста околна среда и възпитание на подрастващите в принципите на устойчивото развитие.

Като офис първите две години ползвахме помещения под наем в ОББ, а от 2003 година се намираме в реновирана къща в квартал Вароша, по проект „Младежки център”, финасиран от ШАРС и община Ловеч, ползвана вече 17 години безвъзмездно, което е признание за нашата работа с младите хора на територията на област Ловеч, на национално и международно ниво.

През първите десет години организацията набираше скорост, като разшири своя обсег на действие освен в сферата на екологичното образование и възпитание на младите хора, но и в областта на доброволчеството, борбата срещу всякакви форми на дискриминация и етническа нетолерантност.  Още в първите години след учредяването ние бяхме първата организация в областта, приела доброволец от Корпус на мира – България, а няколко години по-късно и втора доброволка – Сара Ръшинг, която допринесе много за стартирането на иновативни практики в работата с младите хора през лятото. През 2008 година, по нейна инициатива и осъществен проект,  поставихме началото на инициативата „Летни младежки стажове”, която продължаваме и до днес като наша запазена марка чрез включване на подрастващите като стаж в избрани от тях местни институции.

Направихме първите стъпки и на европейско ниво след приемането на България в Европейския  съюз. Така през 2007 година по линия на Европейска доброволческа служба, ние приехме и първата доброволка от Армения, след което последваха още 33 доброволци от различни европейски страни. В качеството си на приемаща, изпращаща и посрещаща организация изпратихме 9 доброволци. Тази акредитация притежаваме и до днес и сме търсен партньор от много страни, включително и за участие в международни младежки обмени.

На национално ниво организацията стана част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци, което даде началото на популяризирането на доброволчеството на областно ниво и разкриване на местни доброволчески центрове в Тетевен, Луковит и Троян. Последваха обучения на новоприетите доброволци и много доброволчески проекти. Работата в мрежа даде много добри резултати и смело може да се каже, че ние се идентифицираме в общността като единствената доброволческа структура със своя експертиза и постижения.

 В социалната сфера стартирахме с проект по Програма „Голям брат, голяма сестра” с деца от „Дом за девойки”, като след това последва и проект в подкрепа на юношите от „Дом за юноши” с обучение в компютърни умения.

Част сме и от мрежата Евродеск България, финансирана от Програма Еразъм+ на ЕК, чрез Център за развитие на човешките ресурси, като мултиплаер и днес продължаваме да разпространяваме младежка информация, участваме в национални и регионални информационни кампании.

От 2010 – 2011 година работим в партньорство и с Български фонд на жените, като учредихме Клуб по равнопоставеност и осъществяваме много информационни и застъпнически кампании с участието на младежи от областта.. Към момента сме част от Коалицията „Равни БГ”  към Български фонд на жените.

Екомисия 21 век към момента е със статут на младежка организация, която е  разпознаваема в региона, най-вече в областта на младежките политики и доброволчеството.

За една неправителствена организация в обществена полза е важно не само да оцелява, а да се развива, като трупа опит и го прилага за разширяване сферите и обхвата на въздействие. В това отношение гражданското образование на младите е трети наш голям приоритет в работата. Така през 2010 година по проект „Младите хора и местното самоуправление” учредихме Общински младежки съвет, със свой Устав и план за работа. През следващите години, без прекъсване, ние менторстваме Съвета, като той премина в Общински ученически съвет. Всяка година организацията осъществява проекти, финансирани от община Ловеч – чрез Програмата за младежки дейности.

Като младежка организация активно работим по проекти, обвързани с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Последва  поредица от проекти – Младежки информационно-консултантски центрове, като отново разширихме обхвата и чрез „МИКЦ на колела” – 1 и 2 влязохме в малките населени места в областта.  През 2015 година учредихме Областен младежки съвет, който и към момента менторства нашата организация, а Областна администрация Ловеч е наш партньор.  Разкрихме нови общински ученически и младежки съвети в общините Априлци, Тетевен, Троян. А по последния проект, финасиран от ММС „Предай каузата нататък”, разкрихме нови доброволчески центрове в областта и обучихме новоприетите доброволци, включихме ги в инициативи за опазване на околната среда., Програма „Младежта в действие”

От 2010 година притежаваме лиценз като Център за обществена подкрепа, който и към момента е валиден. При работа с деца спазваме всички изисквания, включително и следване най-добрия интерес на детето във всичко. Осъществяваме много консултации с деца, родители, младежи в риск.  Така се родиха проекти от поредицата „Училище за родители,-1 и 2, „Електронно училище за родители”.

Включването на децата в еко занимания през ваканциите от първите години прерастна в  инициативата „Летни детски лагери с Екомисия 21 век”, с което ние подкрепяме родителите на децата след приключване на детската градина и постъпване в I клас, когато те нямат възможност да се грижат за тях. За всеки ден те се занимават по определена програма, вкючваща арт занимания, екологични и туристически дейности и занимателни образователни игри.

А социалната насоченост за подкрепа на уязвими групи деца и младежи намери израз и в най-мащабния наш проект от 2018 -2020  година – „Ние те открихме и подкрепяме”, финасиран от ЕС и ЕСФ, ОП Развитие на човешките ресурси” за социализация на 35 деца и младежи, настанени в институции в град Ловеч.

Като партнираща организация участваме с много училища в областта с експертиза в областта на работа с родители,  доброволчество и гражданско участие на младите хора/ ОУ „П. Хилендарски” с. Дерманци, ОУ „Кирил и Методий” Ловеч, „П. Пипков” Ловеч и др.

Каузата за включване на граждани при вземане на решения и мониторинг на политики на местно ниво намери израз в проекта „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран по ОП Добро управление – 2019 – 2020 година.В основните дейности бяха включени младежи  от всички общине на областта, като те участваха в местните работни групи в общините за изработване на на анкети, препоръки до местната власт за повишаване на гражданското участие при вземане на решения на местно ниво.

Организацията се включва в много национални каузи в подкрепа на уязвими групи – „Великден за всеки”, „Да изчистим България заедно”, съвместно с БЧК по време на пандемията за пакетиране на храна и раздаване в общините; кампании за даряване на топли дрехи през зимата и др.

При всяка появила се възможност ние участваме в национални и европейски програми за  ученически и студентски практики, стажантски програми, като приемаме млади хора и повишаваме техните социални, технически и професионални умения.

За всичко това, постигнато през годините, не може да не изкажем благодарност на нашите партньори: Община Ловеч, Областна администрация Ловеч и всички общински ръководства в областта. Както и  на нашите донори през годините: Център за развитие на човешките ресурси Програма „Младежта в действие”, Програма „Еразъм+”, Евродеск България”, Министерство на младежта и спорта,  Министерски съвет (ОП Добро управление), ОП развитие на човешките ресурси – МТСП, „Фонд Активни граждани” – България – ЕИМ 2014/2021, „Фондация работилница за граждански инициативи”, БФЖ, Фондация „Лале”.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top