ВКЛЮЧИ СЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ "GENERATION ZЕЛЕНО"

 05 февруари  159

ВКЛЮЧИ СЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ "GENERATION ZЕЛЕНО"

  Проектът на Институт за икономическа политика „GENERATION ZЕЛЕНО – визията на младите за прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика“ е финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“ като основната цел на проекта е да предостави възможност на младите хора (основно от т . нар. Поколение Z) да поемат активна роля в дебата за предстоящия енергиен преход. В рамките на структурен диалог с представители на национални и местни институции и организации ще бъдат обсъдени  различните проявления от тази трансформация и възможностите за зелено предприемачество и граждански инициативи в сферата на опазване на околната среда.

ЗА ПРОЕКТА:

Цели: 

  • да предостави платформа за структурен диалог между взимащи решения в сферата на държавното и местното управление, бизнеса и НПО, от една страна, и младите хора от друга и да допринесе за по-доброто разбиране на процесите на прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика и последствията от него на национално и местно равнище;
  • да осигури чуваемост и тежест на изразеното мнение от младите хора в диалога с отговорните институции, експерти и вземащи решения; 
  • да повиши интереса на младите хора за участие в процеса на формиране на политики и ангажирането им в диалога с експерти и други заинтересовани страни ;
  • да развие уменията на участващите в проекта младежи чрез форми на неформално обучение и подходите на системното мислене, както и чрез споделяне на възможности за „зелено“ предприемачество и социално предприемачество с фокус върху устойчивото развитие.

Таргет група:

  • Проектът таргетира младежи на възраст между 18 и 30 години (основно от т.нар. Генерация Z) предимно от двата целеви райони за планиране – Югозападен и Югоизточен, които имат желание да допринесат към процесите на формиране и реформиране на политики в областта на зелената икономика и устойчивото развитие.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Провеждане на Фокус Група с участието на 15 младежи;

Дейност 2: Провеждане на анкетно проучване сред младежи за предизвикателствата и пречките при трансформацията към кръгова и нисковъглеродна икономика в България, както и за мерките и политиките, които трябва да бъдат предприети за развитието на зелена икономика и устойчиво развитие;

Дейност 3: Организирането на еднодневни Форуми за диалог в София, Перник и Стара Загора, в рамките на които чрез провеждането на диалог между младежите и взимащите решения в сферата на държавното и местното управление, бизнеса и НПО да бъдат изяснени в конкретика какви са процесите на трансформацията към кръгова и нисковъглеродна икономика; последствията им на национално и местно равнище; предприетите мерки и политики до момента в тази насока; както и какви трябва да бъдат следващите стъпки в контекста на развитието на зелена икономика и устойчиво развитие.

Дейност 4: Организирането на тридневен Green Economy Camp в Банкя, в който участие ще вземат 40 Младежки Еко Делегати – в резултат от проведените различни интерактивни сесии, дискусии и  срещи с хора от практиката, селектираните Младежки Еко Делегати ще изготвят Младежка резолюция за развитието на зелена икономика и устойчиво развитие (Младежка Еко Резолюция), която да включва конкретни идеи и предложения за политики както на местно, така и на национално ниво.

Дейност 5: Представяне на залегналите в Младежката Еко Резолюция мерки и предложения за политики от екипа на EPI и 6 избрани Младежки Еко Посланици пред  общинските администрации на трите града – София, Перник и Стара Загора и релевантните комисии в Народното Събрание на Република България.

Може да се включите в анкетното проучване ТУК

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top