СТАРТИРА ПРОГРАМАТА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

 04 март  341

СТАРТИРА ПРОГРАМАТА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

До 4-ти март 2021 г. се приемат проектни предложения по Програма „София - град на младите и активните" на Столична община.

Проектите, които ще получат финансиране, са в три направления:

Направление: Младите за София – лидерство, доброволчество, активност

Дава възможност на ученически и студентски съвети да инициират дейности и да реализират самостоятелни проекти. До този момент формите на ученическо и студентско самоуправление остават извън фокуса на проектното финансиране, включително и на национално ниво. Надяваме се, че по този начин ще подкрепим и дадем възможност за активно включване на младите хора в различни самостоятелни инициативи в областта на доброволчество, професионално и кариерно развитие, неформално образование.

Направление: Моят град

Дава възможност на младежки общности и организации да бъдат подкрепени емблематични събития за София. В тази тема е поставен акцент и върху  важни годишнини като: 100 години от смъртта на Вазов, 200 години от рождението на Раковски, 150 години от смъртта на Петър Берон, 170 години от рождението на Т. Каблешков и други.

В това направление се финансират и младежки проекти през ваканционния период – младежки лагери, кампове и други неформални събирания в свободното време.

Направление: Споделени пространства – толерантност и подкрепа

Поставя като акцент младите хора от рискови групи и дава възможност на организациите, работещи с тях, активно да реализират дейности.

В това направление се дава възможност и за проекти в областта на здравно и гражданско образование като превенция на рисковото поведение сред младите хора.

Бюджетът на Програмата е 150 000 лева като максималната стойност на един проект е 7 000 лева.

Допустими участници са:

  • средни и висши училища на територията на София, ученически и студентски съвети;
  • районни администрации и малки населени места;
  • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ.

Обхват на целевата група – от 15 до 29 години, съгласно Закон за младежта.

Онлайн консултации се провеждат: всеки вторник от 10 до 12 ч. и четвъртък от 14 до 16 ч., след заявен интерес на  mladi@sofia.bg

За повече информация ТУК

Събития

Back To Top