СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

 20 ноември  112

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

По случай световния ден на детето на 20 ноември Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност заявиха следното:

 Тази година повече от всякога показа как кризите нарушават живота на децата, независимо от това в коя държава живеят. Пандемията от коронавирус и социално-икономическите последици от нея оказват сериозно и потенциално дългосрочно въздействие върху обучението, благосъстоянието, развитието и защитата на децата. Има риск децата да изостанат в образованието си, да изпаднат в бедност и да станат жертви на насилие, злоупотреба и пренебрегване. Много деца срещат трудности поради ограничен или неравен достъп до услуги и грижи. Пандемията хвърли светлина върху съществуващите дълбоки неравенства и сериозните пропуски в системите за закрила на детето в целия свят.

Над 1,5 милиарда учащи по света са засегнати от затварянето на училища, като поне една трета от тях — над 460 милиона — нямат достъп до дистанционно обучение. За много деца, особено за живеещите в конфликтни зони или в крайно затруднено положение, ходенето на училище означава много повече от достъп до образование; то означава също така достъп до вода, санитарно-хигиенни условия, храна, грижи и безопасност, какъвто иначе не биха имали. Липсата на такъв достъп означава, че много от тях са изпаднали в крайна бедност или са принудени да се откажат от образованието и да намерят работа. За разрешаване на тези проблеми през септември ЕС и УНИЦЕФ заедно изпратиха послание за помощ до света с цел да насърчат действия за запазване на достъпа до образование за всяко дете.

Пандемията също така доведе до увеличаване на броя на съобщенията за сексуално насилие над деца онлайн. През юли ЕС прие Стратегия на ЕС за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца, а през септември бе прието законодателно предложение с цел да се гарантира, че дружествата могат да продължат да откриват, докладват и отстраняват материали, свързани със сексуално насилие над деца. ЕС продължава да изпълнява проекта CLEAR Cotton, в рамките на който се следи положението на децата, за да се гарантира, че те не са принудени да полагат детски труд и да напускат окончателно училище.

В новоприетия План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2020—2024 г. се определят действия за утвърждаване, защита и прилагане на всички права на всички деца. Неговото изпълнение ще бъде подкрепено от многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., в която се потвърждава значението на правата на детето чрез географски програми и тематични инициативи.

Нашата следваща стъпка е да приемем Стратегия на ЕС за правата на детето през 2021 г., за да отговорим на предизвикателствата, възникнали в резултат от пандемията, да предложим действия за засилване на участието на децата и утвърждаването и защитата на правата на детето на всички равнища — както в ЕС, така и по света. Това върви ръка за ръка с препоръката за Европейска гаранция за децата, която ще предложим през следващата година. Европейската гаранция за децата ще помогне на държавите членки да работят за постигане на целта децата, изложени на риск от бедност или социално изключване, да имат достъп до основни услуги като образование, здравеопазване, храна и качествено жилищно настаняване.

Децата имат уникалната възможност да бъдат най-големите двигатели на промяната. Наша обща отговорност е да им предоставим средствата, необходими за разгръщане на техния пълен потенциал; по този начин изграждаме свободни, приобщаващи, проспериращи, мирни и демократични общества.

 Повече информация ще намерите в документа ТУК.

Новини

Back To Top