НСИ: НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 13 април  266

НСИ: НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Демографската ситуация в страната през 2019 година:

·Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

·Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;

·Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;

·Намалява броят на умрелите лица, но коефициентът на обща смъртност нараства;

·Намалява детската смъртност;

·Увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

·Увеличава се очакваната средна продължителност на живота.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019г. населението на България е 6951482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%.

Мъжете са 3 369 646 (48.5%),а жените -3 581 836 (51.5%), или на 1000 мъже се падат 1063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта  се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението.  В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.1%, а на мъжете -17.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея  – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%.

Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, дела на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години в страната са 1 002 258, или 14.4 % от общия брой на населението, като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен.

За повече информация ТУК и ТУК

Новини

Back To Top