НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА СЪС СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 16.03.2020 Г.

 16 март  1498

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2020 ГОДИНА СЪС СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 16.03.2020 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2020 година

по

Национална програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, със следните направления:

Направление 1:

Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“

Тема „Превенция на различни форми на зависимости“

(наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.)

Тема „Превенция на агресията сред младите хора“

(насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.)

Направление 2:

Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“

Тема „Превенция на агресията сред младите хора“

(насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.)

Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“

       I. В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

            Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване по Програмата за 2020 година и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

              II. Размер на финансиране за конкретен проект

            1. Проектните предложения по Направление 1 на Програмата са с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта съобразно темата, по която се подават, както следва:

            - превенция на хазартната зависимост сред младите хора - с бюджет на проектните предложения до 200 000 (двеста хиляди) лева;

            - превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.) - с бюджет на проектните предложения до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева;

            - превенция на агресията сред младите хора (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.) - с бюджет на проектните предложения до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

            Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по Направление 1 – до 700 000 (седемстотин хиляди) лева.

            2. Всяко от проектните предложения по Направление 2 на Програмата, независимото от темата, по която се кандидатства, е с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 40 000 (четиридесет  хиляди) лева.

            Определен общ прогнозен бюджет на финансиране по Направление 2 – до 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева.

            III. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

            Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното направление по Програмата.

            IV. Проектните предложения се подават в срок до 16.03.2020 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

          Подадените по куриер или по пощата проекти, трябва да бъдат доставени в министерството не по-късно от 18.03.2020 година, като датата, на която са изпратени, следва да е в срока на кандидатстване. В тази връзка, за преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще е водеща датата на получаване в Министерството на младежта и спорта, а не датата, на която е изпратено.

       V. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата, може да бъде получена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npimd@mpes.government.bg.

            В рамките на срока на кандидатстване ще бъдат проведени и два информационни дни по процедурата в сградата на Министерството на младежта и спорта на следните дати:

            - 05.03.2020 г. от 11:00 часа;

            - 11.03.2020 г. от 14:30 часа.

            Желаещите да присъстват ще получат подробности за конкретното място на провеждане в съответните дни на входа на Министерството на младежта и спорта.

Програма и указания:
Програма | Указания |  Договор |

Документи за кандидатстване:
Придружително писмо | Формуляр за кандидатстване | Бюджет |
Индикатори - Направление 1 | Индикатори - Направление 2 |
Приложение 3а - декларация на кандидата | Приложение 3б - декларация на кандидата | Декларация представляващ кандидата |
Декларация на партньора | Декларация представляващ партньора

За повече информация ТУК 

 

Събития

Back To Top