СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА ПО НПМ (2016-2020)

 26 февруари  1217

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА ПО НПМ (2016-2020)

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2020 година

по Национална програма за младежта (2016-2020)

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании

по следните тематични области:

Тематична област 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“

Тематична област 2 „Развитие и признаване на младежката работа“

Tематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“

I. В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,  осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за младежта (2016-2020) и Указания за кандидатстване по Програмата за 2020 година.

II. Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект

1. По Тематична област 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи“:

           - Минимален размер на финансиране за отделен проект 5 000 (пет хиляди) лева.

           - Максимален размер на финансиране за отделен проект 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране на проекти по Тематична област 1 – до 200 000 (двеста хиляди) лева.

  2. По Тематична област 2 „Развитие и признаване на младежката работа“:

- Минимален размер на финансиране за отделен проект - 5 000 (пет хиляди) лева.

- Максимален размер на финансиране за отделен проект -15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране на проекти по Тематична област 2 – до 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.

 3. По Tематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места“:

- Минимален размер на финансиране за отделен проект - 5 000 (пет хиляди) лева.

- Максимален размер на финансиране за отделен проект - 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране на проекти по Тематична област 4 – до 275 000 (двеста хиляди) лева.

III. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъде с продължителност от три до пет месеца, като същите следва да приключат не по-късно от 15.10.2020 г.

IV. Проектните предложения се подават в срок до 26.02.2020 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. „Васил Левски“ № 75.

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 28.02.2020 година, независимо от това дали датата, на която са подадени, е в срока на кандидатстване. За преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще важи датата на получаване в ММС, а не датата, на която е изпратено.

V. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата, може да бъде получена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта, интернет страницата на Национална информационна система за младежта или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg.

В рамките на срока на кандидатстване ще бъдат проведени и два информационни дни по процедурата в сградата на Министерството на младежта и спорта на следните дати:

       - 13.02.2020 г. от 11:00 часа;

       - 20.02.2020 г. от 14:30 часа.

Желаещите да присъстват ще получат подробности за конкретното място на провеждане в съответните дни на входа на Министерството на младежта и спорта.

Документи за кандидатстване:
Придружително писмо | Формуляр за кандидатстване | Бюджет | Указания |
Приложение 3а - декларация на кандидата | Приложение 3б - декларация на кандидата | Декларация представляващ кандидата |
Декларация на партньора | Декларация представляващ партньора |
График на дейностите | Проект на Договор | Рекламни материали           

Събития

Back To Top