ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/45/2019 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА

 19 ноември  898

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/45/2019 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество по въпросите на младежта е от съществено значение за осъществяването на принципите за участие на младите хора в демократичния живот, както е посочено в член 165 от Договора за функционирането на  Европейския съюз и стратегията на ЕС за младежта.

Това сътрудничество допринася за създаването на широка ангажираност по отношение на действията и политиките на ЕС, които са от значение за младите хора, и за вземане под внимание на идеите и тревогите на гражданското общество в сферата на младежта на всички равнища.

От жизненоважно значение е да се осигури активното участие на заинтересованите млади представители на гражданското общество, за да се насърчи тяхното участие в програмата „Еразъм +“, Европейския корпус за солидарност и други европейски програми, както и за разпространяване на политики, резултати от програми и добри практики сред младите хора и заинтересованите страни в сферата на младежта чрез техните мрежи и в по-широки кръгове.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативни  субсидии, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към следните общи цели:

 • Повишаване на осведомеността за стратегията на ЕС за младежта за периода  2019 - 2027 г., включително за европейските цели за младежта.
 • Развиване, насърчаване и подкрепа за действия за ангажиране, свързване и оправомощаване на младежите в духа на стратегията на ЕС за младежта.
 • Повишаване на осведомеността и участието на младежите в действията на ЕС за младите хора, включително програма „Еразъм +“, Европейския корпус за солидарност и „Открийте ЕС“.
 • Повишаване на ангажираността и сътрудничеството на младите представители на гражданското общество с публичните органи за целите на прилагането на политики в области, които са от значение за младите хора.
 • Засилване на участието на заинтересованите представители на младежта, включително чрез използване на потенциала на цифровата комуникация, наред с други форми на участие.
 • Насърчаване на ангажираността на младите представители на гражданското в разпространението на политики и програмни действия, както и на резултати и добри практики, сред техните членове и в по-широки кръгове.

2. ДОПУСТИМОСТ

Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти: Европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на младежта и общоевропейски мрежи (неформални мрежи) в областта на младежта.

В контекста на сътрудничеството с гражданското общество в областта на младежта се прилагат следните определения:

Категория 1: Европейската неправителствена организация (ЕНПО) трябва:

 • Да функционира чрез официално призната структура, състояща се от а) европейски орган/секретариат (кандидатът), законно установен от минимум една година в допустима държава към датата на подаване на заявлението, и б) национални организации/филиали в минимум дванадесет допустими държави, намиращи се в законоустановена връзка с европейския орган/секретариата;
 • Да действа в областта на младежта и да осъществява дейности, които подпомагат изпълнението в ключови области на Стратегията на ЕС за младежта;
 •  Да привлича младите хора в ръководството и управлението на организацията.

Категория 2: Общоевропейската мрежа (неофициална мрежа) трябва:

 • Да е съставена от правно автономни организации с нестопанска цел, действащи в областта на младежта и осъществяващи дейности, които подпомагат изпълнението в ключовите области на Стратегията на ЕС за младежта;
 • Да функционира чрез неофициална управленска структура, състояща се от: а) организация, законно установена от минимум една година към датата на подаване на заявлението в допустима държава, която има координиращи и помощни функции за мрежата на европейско равнище (кандидатът); и б) други организации, установени в минимум дванадесет допустими държави;
 • Да привлича младите хора в ръководството и управлението на мрежата.

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е достъпен на английски, френски и немски език на следния адрес ТУК  и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 17:00 ч. (брюкселско време) на 19 ноември 2019 г. и да включва съответните приложения. Задължителните допълнителни приложения трябва да се изпратят по електронната поща до Агенцията при същия краен срок.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Заявленията трябва да съответстват на разпоредбите, съдържащи се в Насоките за кандидатстване - Покана за представяне на предложения EACEA/45/2019, достъпна в интернет на следния адрес ТУК

За повече информация ТУК и ТУК

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top