ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SENTA

 11 октомври  381

ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SENTA

В периода 06 – 09 октомври 2019, в Мурсия, Испания се проведе втора международна среща по проект „The Social Entrepreneurship Training Program for Athletes – SENTA“. Проектът е с фокус върху социалното предприемачество в спорта като нов инструмент за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени настоящите и бъдещи дейности по проекта, както и създаването на обучителна платформа за предприемачество в спорта. В срещата присъстваха участници от партньорските държави – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Испания, Канада, Норвегия и Румъния. От името на Асоциация за развитие на българският спорт взеха участие и Калинка Гударовска и Ивайло Здравков.

Проект SENTA е фокусиран върху следната тема:

Насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти.

Директната целева група на SENTA е талантливи, елитни и пенсионирани спортисти в страните-участнички. Крайните бенефициенти по проекта са хора, които преминават през различни социални, културни и екологични предизвикателства, студенти-спортисти, активни хора в спорта, които искат да станат спортисти, предприемачи, спортни институции, стартиращи фирми, иновационни и технологични центрове/мрежи, изследователски центрове и инвеститори.

Партньорската структура на проекта се формира от заинтересовани страни, събрани от различни сектори. Проектът има два спортни университета (UCAM-Испания и UNEFS-Румъния), три неправителствени организации (HIF-Норвегия, АРБС-България и LIWS-Канада), работещи на различни нива на спорта, една от партньорските държави и една общоевропейска спортно-образователна мрежа (ENSE-Австрия) един национален олимпийски комитет (OК Босна и Херцеговина) и един социален партньор (ALIB-Белгия). Въпреки това, Университетът в Киев - Факултет по социология/социология и спорт е асоцииран партньор на проекта, като цялостното партньорство е базирано на отговорници за политики от различни икономически сектори.

Целите на проекта на ниво спортни университети ще бъдат насочени към разработването на иновативна учебна програма, която отговаря на потребностите на елитните спортисти. Тези цели ще формират основата на програми за обучение за социално предприемачество, съсредоточено върху спорта, за организации/институции, отговорни за висшето образование на елитни спортисти. Също така това ще помогне на университетите да подкрепят двойната кариера на елитни спортисти.

Целите на проекта на ниво неправителствени организации ще се занимават с разработването на проактивни решения и идеи за социални въпроси от страна на елитни спортисти и създаване на социална стойност за обществото чрез реализиране на тези решения и идеи. Тези цели ще допринесат за развитието на иновативни продукти, услуги и процеси, като насърчават елитните спортисти да използват спорта като инструмент и метод в неправителственото гражданско общество и доброволческия сектор.

Целите на проекта на ниво спортни образователни мрежи ще се съсредоточат върху създаването на партньорства и мрежи между заинтересованите страни в областта на обучението по социално предприемачество. Разпространението на резултатите от проектите чрез тези мрежи ще насърчи по-нататъшно взаимодействие и сътрудничество в областта на социалното предприемачество в заинтересованите спортни страни, като спортни предприемачи, социални страни, спортни институции, стартиращи предприятия, иновационни и технологични центрове/мрежи и инвеститорите.

Проект СЕНТА е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top