МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 21 юни  2558

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. 

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функции на Съвета:

1. Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при провежданите от него политики;

2. Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;

3. Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;

4. Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.

5. Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;

6. Координира взаимодействието на Министерството на младежта и спорта с представителите на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.

Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. За включване на нови организации като членове на Съвета е необходимо те да отговарят поне на три от следните условия:

1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности, които доказват с предоставяне на информация, договори или други документи за реализирани дейности, инициативи и проекти в сферата;

2. Експертиза  в  разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за децата и младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво;

3. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, материали от анализи, научни статии и други;

4. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други;

5. Опит в областта на младежкото доброволчество. Доказва се с предоставяне на информация за проведени кампании, акции, инициативи в сферата на доброволчеството.

Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на Обществения съвет, е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до заместник-министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов. Писмата трябва да съдържат информация за номиниран един представител-титуляр от организацията и един негов заместник (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail, телефонен номер) и се придружават от:

1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания;

2.   Актуален учредителен акт на организацията;

3. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник;

4.   Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по поща или куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, или на електронна поща: gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg в срок до 21.06.2019 г. включително. Важи датата на пощенското клеймо! Всички кандидатури ще бъдат разгледани, а организациите, които отговарят на изискванията за участие, ще бъдат включени в състава на Съвета. Информация за членовете на Съвета ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и на Националната информационна система за младежта.

В случай на необходимост от допълнителна информация, може да се свържете с лицето за контакт от Министерството на младежта и спорта – Гергана Рошманова – главен експерт в дирекция „Младежки политики“, тел: 0894/567844, e-mail: gergana.dzhuglarska@mpes.government.bg

Приложение:  Правила за работата на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ВЪВ ВРЪЗКА С 5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА, КОЙТО СЕ ЧЕСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 1985 Г. ПО ИНИЦИАТИВА НА ООН, ВИ ПИТАМЕ: ЗАЩО БИХТЕ СТАНАЛИ ДОБРОВОЛЕЦ?

Видео

Вижте още
Back To Top