ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WINTER SPORT IS COMING СЕ ПРОВЕДЕ В БРАТИСЛАВА

 15 април  787

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WINTER SPORT IS COMING СЕ ПРОВЕДЕ В БРАТИСЛАВА

Проект "Winter Sport is Coming" цели да популяризира зимните спортове не само като физическа активност, но и като образователен инструмент за подкрепа на социалното приобщаване, междукултурния диалог и европейското гражданство сред младите хора от различни среди чрез разработването и изпълнението на "Програма за зимни спортове". Целта на проекта е да се увеличи участието на младите хора в зимните спортове и да се създаде модел на лагер, който да включва елементи на неформално образование и в бъдеще да бъде реализиран от други спортни организации. По време на първата международна среща по проекта, която се проведе в Братислава, Словакия, в периода 13 – 15 април 2019, бяха обсъдени детайлите на планираните дейности. В събитието взеха участие Йоанна Дочевска и Калинка Гударовска – членове на УС на АРБС и Никола Гударовски – съдия по ски.

Проектът е разработен в партньорство от 3 неправителствени организации от Словакия (ADEL), Италия (Mine Vaganti), България (Асоциация за развитие на българския спорт) съвместно със Ски клуб Риека от Хърватия. Консорциумът представя иновативния аспект на проекта, като съдействие на организации с опит в образователната употреба на спорта и спортни клубове, които могат да приложат обучителните методи в работата си. Ето защо проектът осигурява синергия между практиката на зимния спорт и неформалното образование (със специален фокус върху образователната употреба на спорта).
Въздействието върху младите хора, участващи в проекта, ще бъде следното:

  • Повишена информираност за различните зимни спортове;
  • Подобрена физическа форма и участие във физическата активност, особено в зимните спортове;
  • Придобиване на меки и трансверни умения (гъвкавост, предприемаческо мислене и инициативност, целенасочено мислене, планиране, работа в екип), повишаване на социалното приобщаване и успех във всички измерения на живота (лични, както и социални);
  • Повишен образователен успех и перспективи за пригодност за заетост.

Въздействието върху зимните спортисти и организации ще бъде следното:

  • Знания и умения за най-добрите практики в зимните спортове;
  • Познаване на методите за неформално образование и компетенции при използването им в комбинация със спорта;
  • Умения и опит в осъществяването на образователни дейности с младите хора чрез използването на спортни дейности;
  • Контакти с НПО, работещи в областта на спорта и неформалното образование в Европа;
  • Мотивация и възможности за участие в по-нататъшни инициативи.

Проект Winter Sport is Coming е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top