ММС ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НПМ (2016 – 2020) И НПИМД ЗА 2019

 22 февруари  697

ММС ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НПМ (2016 – 2020) И НПИМД ЗА 2019

1. МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2019 година по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании, по следните тематични области:

  • Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
  • Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
  • Тематична област 5. Младежко предприемачество.

Проектите се подават в срок до 17.03.2019 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1142, бул. Васил Левски № 75. За подадените дистанционни проекти важи датата на пощенското клеймо!

Подадените по куриер или по поща проекти, трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 19.03.2019 година!

За повече информация ТУК 

2. МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (обн., ДВ, бр. 68 от 2016, изм., ДВ, бр. 21 от 2017 г.)

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 година, със следните направления:

  • Направление 1:

- Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 100 000 лв.;

- Тема „Превенция на различните форми на зависимости“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 280 000 лв.;

- Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 220 000 лв.

  • Направление 2 – стойност на финансиране на проектно предложение до 200 000 лв.
  • Направление 3 – стойност на финансиране на проектно предложение до 40 000 лв.

Проектните предложения се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 15.03.2019 г., а също така по куриер или по пощата на адрес: гр. София, пощенски код 1142, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти, трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 18.03.2019 г., като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късно от 15.03.2019 г.!

За повече информация ТУК

 

Новини

Back To Top