СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА OТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ

 11 февруари  1960

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА OТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.

Връчване на наградата: Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2019 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.). Предвижда се да бъдат връчени три награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Всички кандидати е необходимо да посочат техния принос в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.

В срок до 17:30 часа на 11.02.2019 г., кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика, с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

За повече информация ТУК

Събития

Back To Top