АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

 10 декември  546

АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

В периода 06.12.2018 - 09.12.2018, Ивайло Здравков и Константин Занков, членове на УС на "Асоциация за развитие на българския спорт" взеха участие в първата международна среща по проекта “Sports Against Bullying” /Спорт срещу тормоза/. Настоящият проект пряко подкрепя специфичните приоритети на училищното образование - справяне с преждевременното напускане на училище и лимитираните възможности на някои ученици и има за цел да предложи качествено образование, което да даде възможност на всички ученици от най-ниския до най-високия академичен спектър и социална принадлежност да се справят успешно с различни предизвикателства. Чрез планираните дейности ще се създаде укрепване на сътрудничеството между всички участници в училищата, както и със семейства, учители и други външни заинтересовани страни с цел подобряване на прехода между различните етапи на образованието; подкрепа на мрежи от училища, които насърчават съвместни и холистични подходи за преподаване и учене и подобряване на оценката и осигуряването на качество.
В проекта ще бъде използван спорта като обединяващ инструмент за младите хора, които са изложени на риск чрез включването им в спортни групи. С проект “Sport against bullying” целта е да има все повече училища, в които се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание. С дейностите по проекта организациите се опитат да превърнат училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигурят възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато един от основните приоритети е да се намали тормоза в училищата, другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията. Знаейки, че подобни практики работят успешно в други държави, организциите планират развитието и адаптацията на съществуващи модели, чрез които да дадат на учениците различни гледни точки по темите, засегнати в настоящия проект и да разширяваме хоризонтите им.
Първата среща по проекта се проведе в гр.Порто, като в нея участваха представители на шест партньорски организации по проекта от България, Турция, Португалия, Полша, Словения. Някои интервенционни мерки са фокусирани върху учениците и се основават на ранното откриване на подкрепа, необходима за учене и мотивация. Учениците с учебни затруднения или тези, които са изправени пред лични, социални или емоционални предизвикателства често имат твърде малък контакт с образователния персонал или други възрастни, за да ги подкрепят. Те се нуждаят от лесен достъп до учители и други професионалисти в подкрепа на тяхното образователно и личностно развитие, насочване и наставничество, заедно с културни и извънкласни дейности, които да им спомогнат да разширят възможностите си за учене. Една от мерките за интервенция е извънкласната и извън училищна дейност за обогатяване на предлаганото обучение. Много млади хора, изложени на риск, нямат чувство за идентичност или връзка със училището. Извънкласните дейности дават възможност на младите хора да развият такова чувство за принадлежност.Проектът е съфинансиран от програма "Еразъм +", Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Той пряко подкрепя хоризонталните приоритети на програма "Еразъм +" за подобряване на достъпа, участието и резултатите от обучението на лица в неравностойно положение, намалявайки различията в обществата ни.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА С ПОДКРЕПАТА НА ЕС ОБЯВЯВА 26 СЕПТЕМВРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА?

Видео

Вижте още
Back To Top