БНБ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2019 ГОДИНА

 26 ноември  1244

БНБ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”.

• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография, в която за кандидатите докторанти да се акцентира на научната активност на кандидата – публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др. подобни;

3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

  • диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър”; или
  • документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”;

4. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”;

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

  • За студентите – магистри: Перспективите пред свободната търговия;
  • За докторантите: Защо равновесният лихвен процент е важен за централните банки?

6. Декларация по образец;

7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават до 10 декември 2018 г.:

•На e-mail: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf.

• С препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. „Княз Александър І” № 1, 1000 София, относно: „Конкурса за стипендианти на БНБ”.

За повече информация ТУК
 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top