ПРОЕКТ „ИЗБЕРИ СПОРТА“

 18 май  962

ПРОЕКТ „ИЗБЕРИ СПОРТА“

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по ПРОЕКТ „ИЗБЕРИ СПОРТА“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ” ГР. ПАЗАРДЖИК 14.06.2018 г., 10:30 ч. - РЕГИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ БТА – ПАЗАРДЖИК

Започна изпълнението на проект „Избери спорта“, който се осъществява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3. 
Начална дата на проекта е 15.05.2018 и ще продължи до 15.10.2018 г. 
Обща цел на проект „Избери спорта“ е повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще. 
Активното включване на младежите в дейностите по проекта ще помогне за: 
1. Подобряване на качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора; 
2. Повишаване на информираността чрез провеждане на инициативи, демонстрации и спортни кампове; 
3. Повишаване на умения чрез участие в обучения, извършени от специалисти; 
4. Увеличаване на броя на младите хора с интерес към спорта; 
5. Подобрени резултати по отношение на различните форми на рисково поведение и зависимости; 
6. Подобрена комуникация и взаимоотношения между младежите; 
7. Придобиване на позитивни модели за открито поведение от страна на участниците; 
8. Изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти; 
9. Осмисляне на свободното време на младите хора и личностна реализация. 
Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са над 200 младежи - преки участници, в това число и лица в неравно положение, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на община Пазарджик. 
През последните няколко години екипът на Фондацията имаше възможността да контактува с много млади хора от различни таргет групи. Наблюденията ни са, че те проявяват голям интерес и ентусиазъм да се включат в дейности и събития от различен характер, най-вече към спорта. Това ни провокира да ги подкрепим и сега, като им създадем платформа за осъществяване на потребностите им - да спортуват в свободното си време като превенция срещу зависимостите и агресията, да повишат познанията си в разпознаване на агресия, тормоз и различни зависимости. 
Проектът е комплекс от дейности и инициативи, обвързани с актуални нужди на младежката общност. Ще стартираме с инициативи в няколко училища Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, Професионална Гимназия по Строителство и Архитектура, Професионална Гимназия по Промишлени Технологии, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ ДМ/ – Пазарджик и Звъничево, където ще се проведат обучения на тема "Избери спорта - не на агресията и зависимостите". 
Спортни дейности ще започнат с провеждане на спортни кампове по волейбол и баскетбол, които ще се водят от професионални треньори. Камповете ще се проведат през месец юли и август на парк Остров „Свобода“. В началото на август ще организираме атрактивни демонстрации по волейбол и баскетбол между професионални играчи от ВК Хебър Пазарджик / VC Hebar Pazardzhik и @БК ХЕБЪР Пазарджик /Спортен клуб „ХЕБЪР 2016”/ по баскетбол. 
През септември ще се проведе Дискусионен форум, на който ще поканим всички заинтересовани страни: Регионално управление на образованието /РУО/ – Пазарджик, Директори и учители от СОУ, Дирекция "Образование, култура и спорт" към Община Пазарджик, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, БМ "Общински социални дейности и услуги" и Ръководителите на ЦНСТ ДМ - Пазарджик, младежи. Ще изработим Сборник "Избери спорта - не на агресията и зависимостите" с изводите от проекта, ще организираме фотоизложба от събитията. Въздействието, което ще окажат приложените методи цели постигане на дълготраен ефект за младите хора. Това ще подобри качеството на живот и средата, в която живеят и общуват. Ще повишат спортните си умения чрез участие в обученията на терен, извършени от специалисти. Ще им осигурим подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация. Всичко това ще помогне за изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти, осмисляне на свободното време.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top