ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ДВИЖЕНИЕТО Е ЖИВОТ“, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН“

 04 юни  670

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ДВИЖЕНИЕТО Е ЖИВОТ“, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ СДРУЖЕНИЕ „ФЪН ИН ДЪ МАУНТИН“

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2018г. Във връзка със стартирането на проект „Движението е живот“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2018г., финансиран по договор 25-00-35/23.05.2018г., с вх. №41-00-79/09.03.2018г. и генериран № НПИМД-184-Н3/2018, в гр. Смолян се проведе откриваща пресконференция, на която ръководителят на проекта – Станислава Николова запозна заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Основна цел на проекта е насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора, чрез осигуряване на подкрепа за въвличане в спортни инициативи, свързани със здравословно хранене, физическа активност, здравословна околна среда, цел, която пряко кореспондира с набелязаните в Национална Програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от закона за хазарта за 2018 година приоритети. За постигането на основната цел ще бъдат организирани и проведени кампанийни мероприятия и инициативи с цел развитие на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, а така също и обучения за младите хора, по въпросите на здравето, спорта и физическата активност. На 9 юни/събота/, от 16:00 часа на стария център в гр. Смолян, с много спортни предизвикателства и информационни дейности, ще бъде отбелязан Международния ден на здравословния начин на живот. В допълнение на територията на четири общини от Смолянска област- Смолян, Девин, Чепеларе и Златоград ще бъдат изградени и маркирани „Пътеки на здравето“, където местните хора и гостите ще могат да практикуват активен туризъм сред красивата природа на Родопите. За представяне на създадените по проекта „Пътеки на здравето“, участвалите младежи ще организират събития на местно ниво.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

"Този документ е създаден в рамките на проект „Движението е живот“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2018г., финансиран по договор 25-00-35/23.05.2018г., с вх. №41-00-79/09.03.2018г. и генериран № НПИМД-184-Н3/2018 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Фън ин дъ маунтин“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл.10А от ЗХ."

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top