СТАТИСТИКА И ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ОФИЦИАЛНИЯ УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 20 март  9574

СТАТИСТИКА И ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ОФИЦИАЛНИЯ УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

УЕБСАЙТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕЗЮМЕТА НА ЗАКОНИТЕ НА ЕС  

Резюметата на правни актове на ЕС са кратки, лесни за разбиране обяснения на основните правни актове, приети от ЕС. Те са предназначени за широка, неспециализирана аудитория.

Повечето резюмета обхващат основните видове законодателство, прието от ЕС – директиви, регламенти и решения. Някои обаче се отнасят до други документи, като например международни споразумения.

Резюметата са групирани в 32 области на политиката и във всяко от тях има връзки към пълния, официален текст на акта. Не се предлагат резюмета за правни актове, които:

  • смятаме за достатъчно ясни/кратки
  • са насочени изключително към специализирана аудитория.

 

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ, СПОРТ  

Образованието, обучението и политиката за младежта и спорта играят важна роля при икономиката, почиваща на устоите на познанието, тъй като подкрепят растежа и заетостта чрез насърчаване на възникването на висококвалифицирано и адаптивно насе ление, и също така укрепват социалното сближаване и активното гражданство в рамките на Европейския съюз (ЕС). Чрез програмите за образование, обучение и за младежта и спорта ЕС развива и укрепва европейското измерение, насърчавайки мобилността и окуражавайки международното сътрудничество. ЕС подкрепя и допълва действията на държавите-членки в съответствие с членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Вижте също:

ЕВРОБАРОМЕТЪР: ГРАЖДАНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА С ПОЛОЖИТЕЛНИ НАГЛАСИ СПРЯМО ЕС, НО ИСКАТ РЕФОРМИ

Ново проучване на общественото мнение, поръчано от Европейския парламент, показва, че подкрепата за ЕС остава висока въпреки пандемията, но повече от половината европейци усещат или очакват негативно въздействие от кризата върху личните си доходи.

Проучването показва солидна подкрепа за Европейския съюз, както и всеобщо съгласие, че глобалните предизвикателства могат да бъдат решавани най-добре на европейско равнище.

Ново проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент и проведено между март и април 2021 г., показва увеличаващо се въздействие на пандемията от COVID-19 върху личния живот и финансовото състояние на гражданите. Осем от десет респонденти знаят какви мерки предприема ЕС за справяне с последиците от пандемията, като гражданите поставят на първо място сред приоритетите си за Европейския парламент общественото здраве, борбата с бедността, подкрепата за икономиката и заетостта, както и справянето с климатичните промени. Проучването показва също така солидна подкрепа за Европейския съюз, както и всеобщо съгласие, че глобалните предизвикателства като пандемията от COVID-19 могат да бъдат решавани най-добре на европейско равнище.

За повече информация ТУК

ЕВРОБАРОМЕТЪР: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ИКОНОМИКАТА СА НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА РЕШАВАНЕ В ЕС СПОРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Доверието на българските граждани в Европейския съюз отбелязва ръст спрямо лятото на 2020 г. и вече е 53%, докато средноевропейското равнище е 49 на сто. 

Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър 94 –  Зима 2020-2021 в частта му за България. 

Пълните данни от доклада за България на Евробарометър ще откриете ТУК.

Информация от Представителството на ЕК в България.

ПРОУЧВАНЕ НА ЕС: ГРАЖДАНИТЕ ПРИЗОВАВАТ ЗА ПОВЕЧЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ЕС В БОРБАТА СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА

В условията на втора вълна от коронавирус две трети от европейските граждани призовават за повече компетенции на ЕС и за бюджет с достатъчно средства за справяне с кризата.

От началото на пандемията ЕП е възложил три проучвания на общественото мнение в ЕС със специален фокус върху въздействието на COVID-19.

Европейският парламент публикува  пълните резултати от третото си социологическо проучване тази година за възгледите на европейските граждани относно кризата с коронавируса и Европейския съюз. Въпреки че 50% от европейците отново изпитват „несигурност“ като ключово емоционално състояние поради негативното икономическо въздействие на пандемията, настоящата анкета показва, че повече хора имат положително мнение за ЕС в сравнение с пролетта. В България делът на респондентите, които усещат несигурност, е под средния за ЕС - 38%, докато 42% от тях, дял много над средния за ЕС, изразяват надежда за подобряване на ситуацията.

За повече информация ТУК

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВИ СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В ЕВРОПА

Европейската комисия представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Въпреки че ЕС е световен лидер в областта на равенството между половете и е постигнал значителен напредък през последните десетилетия, насилието и стереотипите, основани на пола, продължават да съществуват — за това свидетелства фактът, че една трета от жените в ЕС са били обект на физическо и/или сексуално насилие. Независимо от това, че по-голям брой жени завършват висше образование, те печелят средно 16 % по-малко от мъжете и едва 8 % от главните изпълнителни директори на най-големите дружества в ЕС са жени.

С цел това да се промени, в Стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г. са определени ключови действия за следващите 5 години, като се поема ангажимент да се гарантира, че Комисията ще включва аспект за равенство между половете във всички области на политиката на ЕС. Стратегията очертава начина, по който Комисията ще изпълни даденото от президента Фон дер Лайен обещание Европа да предоставя еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи.

За повече информация ТУК 

РАЗЛИКАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Икономическото неравенство между мъжете и жените в ЕС продължава въпреки усилията за промяна. Запознайте се с фактите за разликата в заплащането.

През 2020 г. се отбелязват 25 години от приемането на Пекинската декларация на ООН за напредъка към равенство на половете и пет години от приемането на целите за устойчиво развитие, една от които е постигането на равенство между мъжете и жените.

Въпреки постигнатия прогрес в много области все още има неравенство и един от ярките примери за това е трудовият пазар. Като цяло жените в ЕС продължават да получават по-малко възнаграждение от мъжете.

Колко голяма е разликата в заплащането на мъжете и жените

Жените в ЕС получават средно 15% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Сравнението по страни показва, че тази разлика варира силно ? в Естония тя достига 23%, а в Румъния е само 3%. В България разликата в заплащането е 13,5%.

Допълнителна информация

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ОБЗОРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ЗА 2019 Г.

Успоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува днес Обзорa на образованието и обучението за 2019 г., в който се прави анализ на това как образованието и обучението се развиват в ЕС и неговите държави членки.

В Обзора за 2019 г. се отбелязва допълнителен напредък по отношение на важни цели на ЕС в областта на образованието и обучението, но също така се подчертава необходимостта да се предостави по-добра подкрепа за учителите и да се повиши привлекателността на учителската професия.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: "За да изградим устойчива, сплотена и справедлива Европа, трябва да инвестираме в образованието. Това означава преди всичко да инвестираме в учителите — да им предоставим средствата и признанието, които те заслужават. Успехът на всяка образователна реформа зависи от учителите — ето защо за изграждането на истинско европейско пространство за образование до 2025 г. е от ключово значение да отговорим по-добре на потребностите на учителите. Гордея се с постигнатото с държавите членки през последните години, но предстоят още усилия. Обзорът на образованието и обучението играе жизненоважна роля за по-нататъшното реформиране на образователните ни системи, като ни помага да гарантираме, че всеки може да оползотвори своите таланти."

Комисията оказва подкрепа на държавите членки при подобряването на образователните им системи посредством сътрудничество по съответната политика, сравнителни проучвания и програми за финансиране, като например „Еразъм+“. Обзорът — ежегодното водещо издание на ЕС в областта на образованието, е неотделна част от тази работа. Като представя богат набор от политики и насърчава диалога, Обзорът помага на държавите членки да сравняват и подобряват своите образователни системи.

За повече информация ТУК 

 

ЕВРОБАРОМЕТЪР: КАК ДА ИЗГРАДИМ ПО-СИЛНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА? МНЕНИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА.

Според публикувано от ЕК проучване на Евробарометър сред млади европейци (15-30 г.) на тема "Как да изградим по-силна и по-обединена Европа?", за над две трети (67 %) от младите хора в ЕС опазването на околната среда и борбата с изменението на климата трябва да бъдат приоритет номер едно за действия на ЕС през следващите десет години.

Вторият и третият по важност приоритет, който те посочват, са подобряване на образованието и обучението, в това число свободното движение на студенти, чираци и ученици (56 %), и борба с бедността и икономическите и социалните неравенства (56 %).

72 % от анкетираните млади хора казват, че са гласували в местни, национални или европейски избори от момента, в който са имали право да направят това. В проучването, проведено през март 2019 г., са били анкетирани около 11 000 участници.

 Цялата информация може да бъде намерена на ТУК 

Приложения:

fl_478_sum_en.pdf

fl_478_ig_education_en.pdf

fl_478_ig_priorities_en.pdf

fl_478_fact_bg_bg.pdf

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019

Европейската комисия публикува Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и oценка на напредъка в структурните реформи.

Силната динамика на растежа в България и стабилността на държавните финанси предоставят възможност за преодоляване на оставащите структурни предизвикателства и за повишаване на потенциала за растеж. Бедността, социалното изключване и неравенството по отношение на доходите все още са сред най-големите в ЕС. Със застаряването на населението и увеличаващия се недостиг на квалифицирани работници, адекватното справяне с тези предизвикателства и ускоряването на икономическия растеж ще зависят във все по-голяма степен от способността на България да проведе структурни реформи. Инвестициите в повишаването на уменията, в инфраструктурата и в научните изследвания и иновации ще подкрепят производителността и ще спомогнат за това България да настигне останалата част от ЕС.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) (коригиран спрямо инфлацията) нарасна с около 3,2 % през 2018 г. и се очаква да се увеличи с 3,6 % през 2019 г. и 2020 г., обусловен от вътрешното търсене. Ръстът на реалните заплати ще продължи да подкрепя потребителските разходи, докато инвестициите са поощрявани във все по-голяма степен от финансирането от ЕС. Коефициентът на безработица (5,2 % за четвъртото тримесечие на 2018 г.) е под своето равнище отпреди кризата. Дълготрайната безработица намаля, а младежката безработица спадна под средното равнище за ЕС. Въпреки своите относително добри цялостни икономически резултати, България настига бавно останалата част от ЕС.

България е изправена пред предизвикателства по отношение на редица елементи от набора от социални показатели, определен в подкрепа на Европейския стълб на социалните права. В България все още се наблюдава един от най-големите дялове на хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване, както и високи равнища на неравенство на доходите. Социалните трансфери имат слабо въздействие върху намаляването на бедността. Системата на образованието и обучението продължава да е изправена пред големи предизвикателства, в това число осигуряването на качествено приобщаващо образование и справянето с преждевременното напускане на училище.

Системата за социална закрила е недостатъчна за справяне със значителните социални проблеми. Голямото неравенство в доходите и големият брой хора, изложени на риск от бедност, показват необходимостта от политики за „активно приобщаване“, чиято цел е да се даде възможност на всеки гражданин да работи и да участва пълноценно в обществото. Тези предизвикателства показват също така необходимостта от целенасочена подкрепа за уязвимите групи, както и по-добра наличност и качество на интегрираните социални и здравни услуги и жилищното настаняване. Адекватността и обхватът на минималните доходи остават ограничени и не съществува обективен механизъм за редовното им актуализиране. Влиянието на данъците и обезщетенията за намаляване на бедността и неравенството е значително по-слабо спрямо средното за ЕС равнище. Това отразява ниското равнище на социалните разходи, неравномерната наличност на социални услуги на територията на страната и ограничените преразпределителни ефекти на системата за данъчно облагане.

Образователната система се модернизира на всички равнища, но все още са налице значителни предизвикателства. Трайно високите равнища на преждевременно напускане на училище и слабите образователни резултати подчертават необходимостта от значителни инвестиции в образованието. Това е от особено значение за преодоляване на предизвикателствата, свързани с качеството и равните възможности в образованието и грижите в ранна детска възраст, училищното образование и професионалното образование и обучение. Въпреки продължаващите усилия висшето образование не е достатъчно съобразено с потребностите на пазара на труда. Равнището на участието в програмите за учене за възрастни е сред най-ниските в ЕС. Включването на ромите в образованието и голямото въздействие на социалноикономическия статус върху образователните резултати остават проблематични.

Много българи все още са изправени пред значителни пречки при достъпа до здравно обслужване. Публичните разходи за здравеопазване остават много ниски, като формални и неформални преки плащания от страна на пациентите покриват почти половината от разходите за здравеопазване — един от най-високите дялове в ЕС. Стратегията за дългосрочни грижи е в ход, но изпълнението на плана за действие за националната здравна стратегия е значително забавено.

Пълен текст на доклада (PDF, 3 MB)

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-СИЛНА ЕВРОПА: НОВИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА

Брюксел, 22 май 2018 r.

Европейската комисия ускорява работата по изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., укрепването на културното измерение на Европейския съюз и засилването на участието на младежта с нов набор от мерки, включително нова стратегия за младежта и нова програма за култура.

Новите инициативи са насочени към подобряване на мобилността с учебна цел и на възможностите за образование в ЕС, към предоставяне на възможности на младите хора, по-специално чрез насърчаване на участието им в гражданския и демократичния живот, както и към използване на потенциала на културата за социален прогрес и икономически растеж в Европа.

За повече информация ТУК 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Статистически данни
  • Най-често проверявани статистически данни
  • Проучвания на общественото мнение

Статистически данни

Най-често проверявани статистически данни

Проучвания на общественото мнение

Проучвания и изследвания на европейска тематика от 1973 г. насам

Вижте също 

Факти и цифри

Участвайте в изготвянето на европейските политики

Годишник на Евростат

Изтегляния 

Статистически данни за държавите

Новини

Back To Top