СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 15 март  12868

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Индикатори за бедност и социално включване през 2020 година

През 2020 г. линията на бедност общо за страната e 451.00 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 659.9 хил. лица, или 23.8% от населението на страната.

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2% спрямо 2019 година.

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2019 година.

 HBS2020_JRRKGB8.pdf

 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 8 899 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 268, или с 2.9%.

 Crime2020_PL3QPFG.pdf

 

ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. деца.
 • През 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2020/2021 година са 219.8 хиляди.
 • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани.

 Education2020_8POU0B1.pdf

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. коефициентът на безработица е 5.1% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.4% и намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Прессъобщение:     LFS2020_YVS2AXQ.pdf

 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

 Population2020_IVGTQG5.pdf

НСИ: ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. линията на бедност общо за страната e 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

Прессъобщение: 

SILC2019_ARTRFBK.pdf

Статистическа област: 

Социално включване и условия на живот

 

ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 217.9 хил. деца, или с 0.4% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.8 хил. и 21.6 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 220.2 хиляди.
 • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 440 лица, от които 558 чужди граждани.

 

НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По данни на НСИ за извършени противообществени прояви през 2019 г. през ДПС са преминали 6 700 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 767, или 71.1%, а момичетата - 1 933 (28.9%). В сравнение с 2018 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви

намалява със 166 лица, или с 2.4%.

НСИ: НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Демографска ситуация в страната през 2019 година:

·Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

·Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;

·Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;

·Намалява броят на умрелите лица, но коефициентът на обща смъртност нараства;

·Намалява детската смъртност;

·Увеличават се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите;

·Увеличава се очакваната средна продължителност на живота.

Брой и структури на населението

За повече информация ТУК

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 276.4 хил., или 73.2% от населението на същата възраст.

Общият брой на заетите лица e 3 233.1 хил., или 54.2% от населението на 15 и повече навършени години.

От тях 1732.1 хил. (53.6%) са мъже и 1501.1 хил.(46.4%) са жени.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3136.3 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1%,съответно 74.1% за мъжете и 66.0% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години

е 75.0%, или с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018

година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 2.8 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта, като достига съответно 79.3 и 70.7%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.9%.

В сравнение с 2018 г. този коефициент намалява с 1.4 процентни пункта.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 -24 навършени години е 13.9%(при 12.7% през2018 година).

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 30 - 34навършени години е 32.5%, с 1.2 процентни пункта по- нисък в сравнение с 2018 година.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 -29 навършени години е 16.7% (при 18.1% през 2018

година).

За повече информация ТУК

НОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ВЪВЕЖДА НСИ

Мониторстат ще следи индикаторите за изпълнение на всички стратегически документи и ще съдържа данни за европейските проекти от кандидатстването до контрола

За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще  виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.

Това става възможно чрез новата Информационна система Мониторстат, която Националният статистически институт активира на 18 декември, на адрес ТУК

За повече информация ТУК

 

НСИ: ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

Прессъобщение:   SILC2018_U9NYYPP.pdf

Статистическа област: Социално включване и условия на живот

За повече информация ТУК 

НСИ: ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт  годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 218.8 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.5 хил. и 23.0 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 229.5 хиляди.
 • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 467 лица, от които 504 чужди граждани.

Прессъобщение:   Education2018_SJ291X2.pdf

Статистическа област: Образование и учене през целия живот

За повече информация ТУК 

 

НСИ: ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 098 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им намалява незначително - с 48, или с 0.5%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

· непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 78.9%;

· малолетни (8 - 13 г.) - 21.1%; · момчета - 7 262 (79.8%); · момичета - 1 836 (20.2%);

· учащи - 6 843 (75.2%);

· в криминогенна среда живеят 4 547 малолетни и непълнолетни (50.0%). 

За извършени противообществени прояви през 2018 г. през ДПС са преминали 6 866 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 596, или 66.9%, а момичетата - 2 270 (33.1%). В сравнение с 2017 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви нараства с 82 лица, или с 1.2%. В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

· „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 1 081 лица (15.7%);

· „прояви на насилие и агресия“ - 770 малолетни и непълнолетни (11.2%);

· „употреба на психоактивни вещества“ - 549 лица (8.0%);

· „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 502 лица (7.3%);

· „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 377 лица (5.5%). Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са:

· „тормоз“ - 262 лица (3.8%);

· „скитничество“ и „просия“ - общо 225 лица (3.3%).

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 4 857. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 2 670 лица, или 55.0% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 34.0% (909 лица), на кражби от домовете - 18.7% (498 лица), на взломни кражби - 10.0% (267 лица).

През 2018 г. пострадали от престъпления са 1 634 деца, от които 665, или 40.7%, са момичета. Малолетни са 659 лица (40.3%), а непълнолетни - 975 (59.7%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 758 лица (46.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 285 лица (17.4%), от грабежи - 136 лица (8.3%), и от блудство - 68 лица (4.2%). Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 23.

За повече информация ТУК 

 

НСИ: НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Прессъобщение: 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

 

 

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 18 И 30 ГОДИНИ (Отчет за дейността на Министерство на вътрешните работи през 2018 г.)

През 2018 г. са установени 48 017 извършители на престъпления (вкл. регистрирани през предходни години). Основната част от тях – 32,5% са на възраст между 18 и 30 години и над 40 години – 32,3%. Непълнолетните лица (14 – 17 години) са 8,8%, а малолетните (под 14 години) съставляват 3,5%. В сравнение с 2017 г. общият брой на установените извършители е намалял с 5%, като най-голямо е намалението при възрастовата група между 18 и 30 години – с 10%. С 5,6% се е увеличил броят на малолетните извършители.

От установените лица 34,1% са извършители на престъпления против собствеността (35,1% за предходната година), 36,8% – на общоопасни престъпления (39,6% за 2017 г.) и 5% – на престъпления против личността (5,7% за 2017 г.). Структуроопределящи за детската престъпност продължават да са престъпленията против собствеността, като преобладават кражбите. През годината деца са извършили 2719 кражби при 3518 за 2017 г., което е намаление с 22,7%. Останалите криминални деяния, извършени от малолетни и непълнолетни, имат малък относителен дял. Престъпленията, свързани с наркотици, са се увеличили с 22,6% в сравнение с 2017 г., а хулиганствата са с ръст 21,1%.

Броят на разкритите престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни през 2018 г. (6769), се е увеличил с 2,9% в сравнение с 2017 г. (6580). Установените деца извършители са 5924 при 5866 за 2017 г., или увеличението е с 1%.

Основни причини за престъпността и агресията сред подрастващите са подменените морални ценности, някои социални проблеми, липсата на достатъчно програми за ангажиране на млади хора и отказ от училище в ранна възраст. Забелязват се и проблеми от семеен и институционален характер. В много случаи родителите и училището не успяват да координират усилията си за възпитание и социализация на подрастващите.

Активизира се конкретната работа по обща и индивидуална превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления по отношение на младежката и детската престъпност. Приоритетно се мобилизират ресурси за противодействие на наркоразпространението, като се концентрират сили в районите на училищата и се увеличават проверките на съмнителни лица. МВР участва активно в разработване на всички национални програми, свързани с детското противоправно поведение и закрилата на децата, съвместно с партньори от други държавни институции и НПО.

Намаление на броя на отпадащите ученици се отчита в рамките на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в което МВР участва заедно с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), областни управители, кметове и други социални партньори. За учебната 2017/2018 г. общо 1400 полицаи от всички ОДМВР са участвали в дейностите, като са обходени над 109 000 адреса. В резултат 22 000 деца са върнати в училище. На заседание на Координационното звено през ноември е отчетено допълнително включване в образователната система на още 9100 деца. Така броят на върнатите в училище през 2018 г. надхвърля 30 000.

С участието на медиите са популяризирани предприетите превантивни действия на институциите за намаляване на жертвите по пътищата, срещите на пътна полиция в учебните занятия на училищата, телефонните измами. Работи се и по доказалата се от години добра практика по линия „Детска полицейска академия“. Провеждат се срещи на експерти в училищата по линия на наркотици, превенция на агресията в училищата, безопасно поведение при наводнение и други бедствия.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ НА НСИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

По данни на Националния статистически институт през 2018 г.:

• Икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 239.6 хил., или 71.5% от населението на същата възраст.

• Общият брой на заетите лица e 3 152.7 хил., или 52.4% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1 685.3 хил. (53.5%) са мъже и 1 467.3 хил. (46.5%) са жени.

• Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 068.9 хиляди.

За повече информация ТУК 

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017 година

понеделник, 16 юли 2018 - 11:00

През 2017 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 753 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. са 25 800.

 

Публикувано на: 03.07.2018 - 11:00

Националният статистически институт публикува актуализирана прогноза за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития, настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. Актуализирана е и демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година.

ПРОГНОЗИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Оценка на бедността През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

За повече информация ТУК 

 

ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 220.9 хил. деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.6 хил. и 21.7 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 236.3 хиляди.
 • Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 564 лица, от които 529 чужди граждани.

 Education2017_854DBUN.pdf

 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 146 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава незначително с 50, или с 0.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

· непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 78.2%; · малолетни (8 - 13 г.) - 21.8%;

· момчета - 7 342 (80.3%);

· момичета - 1 804 (19.7%); · учащи - 6 863 лица (75.0%);

· в криминогенна среда живеят 4 781 малолетни и непълнолетни (52.3%).

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е 1 395 на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 8 - 17 години и в сравнение с 2016 г. намалява с 0.6%.  

Броят на заведените на отчет1 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 3 170, или 34.7% от всички водени на отчет лица, като 73.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 3.8%.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 2 862 малолетни и непълнолетни лица, или 31.3% от водените на отчет през годината:

· поради поправяне на поведението - 1 524 лица (53.2%);

· поради навършване на 18-годишна възраст - 1 256 лица (43.9%);

· на други основания - 82 лица (2.9%).

За повече информация ТУК  и ТУК 

 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

Прессъобщение: 

 Population2017_R5PBSJP.pdf

Статистическа област: 

Население - демография, миграция и прогнози

За повече информация ТУК 

 

ДАННИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  Г. ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 3 150.3 хил., или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години.

Безработните лица са 206.9 хил., от които 114.2 хил. са мъже и 92.8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16.3%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 12.9%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 9.9%. В сравнение с 2016 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.3 и 2.3 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 113.8 хил., или 55.0% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.4% - съответно 3.6% за мъжете и 3.2% за жените.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 12.7%.

Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.8%.

За повече информация ТУК   и ТУК

 

НАЙ-НОВИТЕ ВЕРСИИ НА ЕВРОСТАТ/НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Цените на жилищата са се повишили с 4,2% в еврозоната

Цените на жилищата, измерени чрез индекса на цените на жилищата, се повишиха с 4,2% в еврозоната и с 4,5% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Тези данни идват от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Излишък по текущата сметка на ЕС28 - 63,5 млрд. Евро

Сезонно изгладената текуща сметка на платежния баланс за ЕС-28 регистрира излишък от 63,5 млрд. Евро (1,6% от БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо излишък от 67,4 млрд. Евро (1,8% от БВП) през третото тримесечие 2017 г. и от излишък от 64,4 млрд. Евро (1,7% от БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г., според данни на статистическата служба на Евростат.

Държавите-членки на ЕС дадоха гражданство на почти 1 милион души през 2016 г.

През 2016 г. около 995 000 лица са придобили гражданство на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), от 841 000 през 2015 г. и 889 000 през 2014 г. От общия брой на лицата, придобили гражданство на една от държавите-членки на ЕС 2016, 12% са бивши граждани на друга държава-членка на ЕС, докато мнозинството от тях са граждани на държави извън ЕС или лица без гражданство.

Часовите разходи за труд варират от 4,9 до 42,5 евро за държавите-членки на ЕС през 2017 г.

През 2017 г. средните почасови разходи за труд в цялата икономика (без селското стопанство и публичната администрация) се оценяват на 26,8 евро в Европейския съюз (ЕС) и 30,3 евро в еврозоната. Тази средна стойност обаче маскира значителни различия между държавите-членки на ЕС, като най-ниски са часовите разходи за труд в България (4,9 евро), Румъния (6,3 евро), Литва (8,0 евро), Латвия (8,1 евро), Унгария Полша (9,4 евро), а най-висок в Дания (42,5 евро), Белгия (39,6 евро), Люксембург (37,6 евро), Швеция (36,6 евро) и Франция (36,0 евро).

 

ЕВРОСТАТ - ЕКСПРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ/НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Европейска статистическа система

Съгласно Регламент 223/2009 за европейската статистика, Европейската статистическа система (ЕСС) e партньорство между статистическия орган на Общността (Евростат) и националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, отговарящи във всяка държава членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Националният статистически институт на Р България е неделима част от ЕСС и е националният статистически орган, който носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика и действа като звено за контакт с Комисията ( Евростат) по статистически въпроси.

В рамките на Европейската статистическа система /ЕСС/ НСИ поддържа тесен контакт със Статистическата служба на Европейския съюз /Евростат/ и с партньорските институции в държавите членки.

 Сайт на ЕСС: новини от ЕСС

 Отчетен доклад на ЕСС за 2016 година

 Отчетен доклад на ЕСС за 2015 година

 Отчетен доклад на ЕСС за 2014 година

 Отчетен доклад на ЕСС за 2013 година

 Настоящо председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, 1-ви семестър - България

 Интернет страници на предходните председателства

 Национални статистически институти в ЕСС

СОФИЯ - СИМВОЛИЧНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България по предложение на проф. Марин Дринов - съосновател на Българската академия на науките, поради географското разположение и потенциала за социално-икономически и културен растеж.

Днес, 139 години по-късно, София вече е и символична столица на Европейския съюз по случай Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Населението на българската столица се е увеличило от 20 541 в края на 1880 г. (по данни от първото преброяване на населението в България ) на 1 323 637 към 31 декември 2016 година. Още интересни статистически данни можете да намерите в новата инфографика на Националния статистически институт.

 Инфографика

Информация от ТУК 

 

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2017. 

Електронна версия на публикацията "Образование в Република България 2017"

 

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Електронна версия на публикацията "Здравеопазване 2017"

 

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Електронна версия на публикацията "Население и демографски процеси 2016"

 

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Електронна версия на публикацията "Престъпления и осъдени лица 2016"

 

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2016, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2016 г., разпределени по области и общини

Електронна версия на публикацията "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2016"

 

Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2016”.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Новини

Back To Top