НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) ЗА 2018 Г.

 14 февруари  4441

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) ЗА 2018 Г.

Необходимите документи и информация за кандидатстване с проектни предложения по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) ЗА 2018 Г. може да намерите ТУК!

 

 

 

 

 

ОБЯВА

за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за младежта (2016 – 2020) за 2018 година

 

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании, по следните тематични области:

 

Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;

Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа

Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места

Тематична област 5. Младежко предприемачество

Периодът за изпълнение на проектните дейности следва да е между три и шест месеца, като проектните дейности могат да се реализират в периода 01 септември 2018 г. – 31 май 2019 г., за всички тематични области, като кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.

Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект

Минимален размер на финансиране за отделен проект – 5 000 (пет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране за отделен проект – 30 000 (тридесет хиляди) лева.

В настоящата процедура участие могат да вземат неправителствени организации, осъществяващи дейност в обществена полза.

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, Национална програма за младежта (2016 – 2020) и Указания за кандидатстване за 2018 година.

Проектите се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 09.03.2018 година, а също така по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти, трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 12.03.2018 година, като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 09.03.2018 г.!

Подадените проектни предложения ще бъдат разгледани и оценени в срок до 15 август 2018 година.

Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg.

Новини

Back To Top