МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение за младежи "ИзМисли ли КАк да..."

 19 ноември  779

МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение за младежи "ИзМисли ли КАк да..."

Сдружение ИМКА

МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение за младежи "ИзМисли ли КАк да...". В неговата основа стои идеята за силата на неформалното образование и ролята му в младежкото овластяване и активното включване на младежите в обществения живот. Обучението се състоя на 14 и 15 ноември в месността Узана и обедини 20 младежи на различни възрасти, с разнообразни интереси, цели и мечти.

 «Ние замисляхме обучението като провокация към младежите. Искахме да ги накараме да осмислят собствени умения и възможности. В програмата включихме различни упражнения и дискусии за запознаване с различни младежки практики по света, както и опознаване на YMCA като световна организация, нейната мисия и цели. Мисля, че успяхме да ги заинтригуваме, защото и ние сме младежи като тях, със сходни интереси и схващания за живота. » сподели Ирина Стоянова, член на екипа от младежки обучители.

Обучението се провежда в рамките на проект «Разширяване на младежките услуги и надграждане на капацитета на Младежки Информационно Консултантски Център Габрово», който се реализира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-19/04.12.2014 г.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top