ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ“

 18 декември  674

ЗАМ.-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ“

Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева представи пред спортни, младежки и неправителствени организации с нестопанска цел проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Министерството на младежта и спорта е бенефициент по проекта, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човежките ресурси“ по Договор с рег. № BG05M9ОP001-3.012-0001-C1/14.06.2017 г. със страни Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти". 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 505 000 лева и се реализира в периода 14.06.2017 – 14.10.2018 г. 

С изпълнение на проекта се цели да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на младежките политики на национално и местно ниво чрез създаване на единна методология и система за планиране и оперативна институционална координация на програмите и мерките за изпълнение на младежките политики в страната. 

Целева група на проекта са служители на публични организации и институции, имащи отношение към изпълнението на политиките в сферата на условията на труд, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията на младите хора в Република България. Целевата група ще включва експертни и ръководни длъжности, в зависимост от степента им на въвличане в процесите и необходимия капацитет, който следва да притежават. 

В дейностите по проекта ще бъдат обхванати не по-малко от 300 човека, представители на целевата група, 150 от които ще бъдат обучени за работа с разработените по проекта методология и система за планиране, мониторинг и отчитане на мерки и програми в изпълнение на младежките политики. 

 „Нашата цел е да постигнем траен положителен eфект върху младите хора и върху тяхната реализация на пазара на труда и в обществото“, коментира Ваня Колева. 

В резултат от реализацията на проекта се предвижда да бъде разработена единна система, която ще позволи на Министерството на младежта и спорта на национално ниво да упражнява своята контролна функция чрез регулярно проследяване изпълнението на планираните мерки и програми за изпълнение на националната политика за младежта и своевременно да се отговори на актуалните потребности на целевите групи. В дългосрочен план, реализацията на проекта ще има устойчив принос към модернизацията на институции, осъществяващи младежки политики, повишаване на капацитета в прилагането на ефективни механизми за комуникация, координация и обмен на информация на всички нива. Чрез подобряване на координацията ще се окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми в сферата на младежките политики. 

Информация от ТУК 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ОТ КОЯ ГОДИНА ЧЕСТВАМЕ 21 ФЕВРУАРИ КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК, ОБЯВЕН ЗА ТАКЪВ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКО?

Видео

Вижте още
Back To Top