Национални документи

        ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г. (ИНСТИТУЦИИ)

        ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г. (ОБЩИНИ)

        ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ИНСТИТУЦИИ)

        ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г. (ОБЛАСТИ)

            

         ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2018-2019 Г.

           ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

           НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

          Национална стратегия за млaдeжта 2010 - 2020 г.

      Стратегията цели създаването на благоприятни условия за училищно и университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина, ще допринесе за подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на целите на Европейския съюз. В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и да ги насочи към активен обществен живот.

Планът за действие 2011 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г. е приет с Протокол № 25.1 на Министерския съвет от 29 юни 2011 г.

С Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 12.09.2012 г. е приет Отчет за изпълнението на дейностите от Плана за действие за 2011 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 12.09.2012 г. е приет План за изпълнение за 2012 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 495 на Министерския съвет от 22.08.2013 г. е приет Планът за действие за 2013 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2014 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2013 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2014 г. е приет Планът за действие за 2014 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 403 на Министерския съвет от 04.06.2015 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 403 на Министерския съвет от 04.06.2015 г. е приет Планът за действие за 2015 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 444 на Министерския съвет от 03.06.2016 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

С Решение № 444 на Министерския съвет от 03.06.2016 г. е приет Планът за действие за 2016 г. на  Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 35.1 на Министерския съвет от 06.10.2010 г.
 

           ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА​

           СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

           ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

           НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 30.08.2016 Г.

           Годишни доклади за младежта: 

          ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България за 2018 година, приет с  решение на НС от  04/09/2019, обнародван  в ДВ брой 71/2019 г.

           ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България за 2017 година

           ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА  на Република България за 2016 година

           ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България  за 2015 година

           НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011-2015)

           НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

​            НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА 

            ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

            (ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ)

            НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 
Back To Top