Национални документи

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

Национална стратегия за млaдeжта 2010 - 2020 г.

Стратегията цели създаването на благоприятни условия за училищно и университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина, ще допринесе за подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на целите на Европейския съюз. В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и да ги насочи към активен обществен живот.

Планът за действие 2011 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г. е приет с Протокол № 25.1 на Министерския съвет от 29 юни 2011 г.

С Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 12.09.2012 г. е приет Отчет за изпълнението на дейностите от Плана за действие за 2011 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Протокол № 34.1 на Министерския съвет от 12.09.2012 г. е приет План за изпълнение за 2012 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 495 на Министерския съвет от 22.08.2013 г. е приет Планът за действие за 2013 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2014 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2013 г. по Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 379 на Министерския съвет от 09.06.2014 г. е приет Планът за действие за 2014 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 403 на Министерския съвет от 04.06.2015 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 403 на Министерския съвет от 04.06.2015 г. е приет Планът за действие за 2015 г. на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

С Решение № 444 на Министерския съвет от 03.06.2016 г. е приет Отчет за изпълнението на Плана за действие на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

С Решение № 444 на Министерския съвет от 03.06.2016 г. е приет Планът за действие за 2016 г. на  Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 35.1 на Министерския съвет от 06.10.2010 г.
 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ОБН., ДВ, БР. 68 ОТ 30.08.2016 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА на Република България за 2015 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011-2015)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА 

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

(ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ)

НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 
Back To Top