За дирекция „Политика за младежта“

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА“ :

 

1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) осъществява координация с други ведомства при разработването на стратегически, програмни, нормативни и други, произтичащи от тях документи в областта на националната политика за младежта;

3. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност;

4. подготвя задания за социологически и статистически проучвания;

5. (доп. – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;

6. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

8. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира и координира дейности в изпълнение на младежки политики на Европейския съюз, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия;9. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;

10. (изм. и доп. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) предлага и участва в изработването и актуализирането и отговаря за прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;

11. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството и от европейски и международни финансови източници;

12. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;

13. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) изпълнява договори с Европейската комисия и с други международни организации;

14. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;

15. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

16. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

17. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

18. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

19. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

20. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., доп., бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;

21. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;

22. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017г.);

23. (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) осъществява контрол върху целевото разходване на средства, предоставени за младежки дейности по национални и международни младежки програми, чрез мониторинг на изпълнението на проекти за младежки дейности;

24. (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира и обезпечава дейността на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и спорта;

25. (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка информация чрез Националната информационна система за младежта.

 

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top