За дирекция „Младежки политики“

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ :

1. подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

2. подпомага осъществяването на координацията с останалите ведомства при разработването на стратегически, програмни и нормативни документи в областта на националната политика за младежта;

3. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност;

4. подготвя задания за социологически и статистически проучвания;

5. (доп. – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координара информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи с и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;

6. изготвя планове за работа с младежта в изпълнение на Националната стратегия за младежта;

7. изготвя отчети за изпълнението на плановете за работа с младежта;

8. изготвя доклад за младежта с информация за социално-икономическото положение на младите хора в страната и за изпълнението на приоритетите в младежката политика;

9. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;

10. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;

11. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за външно финансиране на младежки дейности на национално ниво от национални, европейски и международни донори;

12. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;

13. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) изпълнява договори с Европейската комисия и с други международни организации;

14. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) администрира управлението на проекти по националните програми за младежта, както и по други програми, финансирани от Европейския съюз или от други международни организации;

15. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) разяснява условията и реда за кандидатстване по програми, финансирани от държавния бюджет, Европейския съюз или от други международни организации;

16. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) поддържа и актуализира информационната система на сключените договори по администрираните от Министерството на младежта и спорта младежки програми и проекти и отчетността по тях;

17. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) приема проектни предложения по програмите за младежки дейности и координира процеса на селекция;

18. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) изготвя справки и анализи, експертни оценки и становища по подадените проекти;

19. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) дава указания на крайни бенефициенти за изпълнение на дейности по проектите;

20. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;

21. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;

22. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 50 от 2014 г. , в сила от 17.06.2014 г.) разработва и изпълнява проекти за обезпечаване на националната младежка политика в страната.

23. осъществява контрол върху целевото разходване на средства, предоставени за младежки дейности по национални и международни младежки програми, чрез мониторинг на изпълнението на проекти за младежки дейности;

24. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) обезпечава дейността на Националния консултативен съвет за младежта към министъра, осигурява и участва в дейността на Комисията за определяне на национално-представителни младежки организации в страната;

25. (нова - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) събира, обработва, съхранява и популяризира актуална информация в Националната информационна система за младежта.

Back To Top