За дирекция „Политика за младежта“

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА“ :

 

1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) осъществява координация с други ведомства при разработването на стратегически, програмни, нормативни и други, произтичащи от тях документи в областта на националната политика за младежта;

3. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност;

4. подготвя задания за социологически и статистически проучвания;

5. (доп. – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;

6. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

7. (отм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

8. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира и координира дейности в изпълнение на младежки политики на Европейския съюз, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия;9. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;

10. (изм. и доп. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) предлага и участва в изработването и актуализирането и отговаря за прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;

11. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството и от европейски и международни финансови източници;

12. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;

13. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) изпълнява договори с Европейската комисия и с други международни организации;

14. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;

15. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

16. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

17. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

18. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

19. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.);

20. (нова – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., доп., бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;

21. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;

22. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., отм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017г.);

23. (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) осъществява контрол върху целевото разходване на средства, предоставени за младежки дейности по национални и международни младежки програми, чрез мониторинг на изпълнението на проекти за младежки дейности;

24. (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира и обезпечава дейността на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и спорта;

25. (нова – ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм., бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка информация чрез Националната информационна система за младежта.

 

Back To Top