За дирекция „Младежки политики“

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ :

1. подпомага министъра при планирането и изпълнението на националната политика за младежта;

2. осъществява координация с други ведомства при разработването на стратегически, програмни, нормативни и други, произтичащи от тях документи в областта на националната политика за младежта;

3. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност;

4. подготвя задания за социологически и статистически проучвания;

5. събира, обработва и анализира информацията относно дейностите на младите хора в страната, осигурява и координира информационния обмен с младежките организации и други нестопански организации, работещи със и за младите хора в страната, както и с областните администрации и общините при осъществяването на политиките за младежта;

6. организира и координира дейности в изпълнение на младежки политики на Европейския съюз, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия;

7. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на политики за младежки дейности;

8. предлага и участва в изработването и актуализирането и отговаря за прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;

9. организира, координира, контролира и прилага управлението на инструменти за финансиране на младежки дейности от държавния бюджет чрез бюджета на министерството и от европейски и международни финансови източници;

10. разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;

11. изпълнява договори с Европейската комисия и с други международни организации;

12. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;

13. организира семинари, обучения, форуми и други прояви, свързани с управлението на младежки дейности, организира и осъществява отбелязването на международни младежки събития и празници;

14. участва в процеса на разработване на национални и оперативни програми и други европейски и международни програми в областта на младежта;

15. осъществява контрол върху целевото разходване на средства, предоставени за младежки дейности по национални и международни младежки програми, чрез мониторинг на изпълнението на проекти за младежки дейности;

16. организира и обезпечава дейността на консултативни и обществени органи за младежта към министъра на младежта и спорта;

17. организира и отговаря за популяризиране на актуална младежка информация чрез Националната информационна система за младежта.

 

Back To Top