Проведе се „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

 04 ноември  566

Проведе се „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“

с-е "Експертен Пул - България"

Проведе се тематично събитие по проект НПМ-063-П2/2015 „Младежки форум за изграждане на граждански капацитет“ финансиран в рамките на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”. Проектът се изпълнява от „Експертен-Пул България“ (ЕПБГ) - сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развиващо дейността си в подкрепа на младите хора. Общата продължителност на проекта е 2 месеца.

Реализацията на проекта адресира активирането на младите хора за участие в процеса на взимане на решения на местно, областно и национално ниво, чрез придобиване и развитие на организационни и управленски компетентности и умения, сред представители на младежки групи и новосъздадени младежки НПО.

Като част от проекта в периода 27 – 29 октомври се проведе младежки граждански форум, където бяха представени и обсъдени проблемите и възможните решения пред активното участие на младите хора в обществените процеси. Форумът акцентира върху създаването на управленски и граждански компетенции на участниците в следните теми:

· Същност на неправителствените организации и тяхното значение за гражданското общество;

· Регистрация на НПО - правни аспекти и уредба (процедура, регистрация, цена, примерни устави, важни аспекти и др.);

· Правно администриране на НПО (водене на книгите на сдружението, задължителни регистри, протоколи от събрания и др.);

· Стратегическо управление на НПО (годишни и тримесечни цели, планиране на дейността и средствата, др.);

· Подготовка и управление на граждански / младежки инициативи (финансиращи програми, проектна идея, логическа рамка и др.);

· Обществени и граждански компетенции (произход, същност, значение, познание, структури, др.);

· Партньорства – комуникация и управление (партньорски мрежи, комуникация с партньори и др.);

· Гражданско общество и гражданска култура (същност, права, задължения, предизвикателства и възможности);

· Гражданско участие и ролята на младежките НПО (дискусия между участници и лектор, водена от модератор);

· Инструменти и механизми за участие в процеса на взимане на решение (запознаване с инструментите и механизмите за взимане на участие, споделяне на практически опит от лектор, ролево упражнение);

· Гражданско участие на ниво Европейски съюз (дискусия между участници и лектор, водена от модератор).

Участие във форума взеха младежи на възраст между 15 и 29 години, както и представители на НПО с основна дейност фокусирана върху младежите. Всички участници в обучението бяха сертифицирани за придобиването на следните компетенции:

· Повишаване на управленските и граждански компетенции на околните;

· Администриране на проектни дейности, презентационни умения;

-Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка активност;

· Насърчаване младите хора към гражданско участие и инициативи.

 

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на „Национална програма за младежта 2011 – 2015”, Подпрограма 2: „Национални младежки инициативи и кампании”, администрирана от Дирекция „Младежки политики“ (ДМП), Министерство на младежта и спорта (ММС). Съдържанието на настоящият информационен материал не отразява позицията на „Национална програма за младежта 2011 – 2015” или ДМП / ММС.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top