СПОРТЪТ КАТО НОВ ПРИОРИТЕТ В РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПА

 12 октомври  264

СПОРТЪТ КАТО НОВ ПРИОРИТЕТ В РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПА

Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, имат възможност да обменят добри практики и ноу-хау в областта на регионалното и градското развитие. Това е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения за ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС. Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото европейско обществено събитие от този вид. Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро на година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), като вторите често трябва да бъдат изразходвани в съответствие с правните разпоредби на ЕС.

Събитието, което стартира на 09 октомври 2017 г., събра в Брюксел близо 6 000 участници и 600 презентатори от Европа и света, които взеха участие в програма, включваща стотина ателиета, дебати, изложби и прояви за установяване на контакти по въпросите на местното и регионалното развитие. Организаторите адаптират програмата всяка година в зависимост от конкретния дневен ред на ЕС, като тази година един от новите приоритети, които бяха включени, обсъдени и представени, бяха спортните дейности, с които освен с създаването на навици на здравословен начин на живот, се свързват и с  адаптирането на градската среда, изграждането и модернизирането на спортните съоръжения и не на последно място – приоритетното насочване на структурните фондове към инвестиции в сферата на спорта.

Проведена беше експертна среща „Интелигентна специализация в спорта“, в която взеха участие Марку Маркула - председател на Комитета на регионите, Тибор Наврачич - Европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта, Хану Таккула и Богдан Вента – членове на Европейския парламент, Мика Рийпи - областен управител на Лапландия, Антоанета Ангелова-Кръстева - директор на дирекция „Иновации, международно сътрудничество и спорт“ на Европейската комисия. Участниците се обединиха около факта, че спортните дейности стават все по-важна част от дневния ред на Европейския съюз и имат все по-силно влияние както на европейско, така и на местно ниво. Промотирането на ролята на спорта като двигател на местното и регионално развитие, беше силно подчертана, а обменът на добри практики за изграждане на иновативни политики, които свързват спорта, иновациите и стратегиите за интелигентна специализация, беше посочен за основополагащ.

В срещата взе участие и Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“ (АРБС), която работи активно за утвърждаване на спортните дейности като неизменна част от ресорните политики и изграждане на все повече секторни партньорства за създаване на предпоставки за здравословен начин на живот на гражданите на Европа. Председателят на АРБС беше поканен от Европейската комисия и взе участие и в първа работна среща на Sport Action Network, която включваше 20 експерти в сферата на спорта и ще има за основна цел да спомага за процесите на приоритизиране на спортните дейности във всички финансови инструменти на Европейско ниво. Мрежата се създава въз основа на изготвено от Европейската комисия проучване за приноса на спорта за регионалното развитие на държавите членки, изготвено през 2016, в което се посочва, че спортният сектор формира 1.76% от БВП на Европейския съюз и дава заетост на 4,5 милиона души в ЕС. Целевото финансиране за спорт в настоящата МФР е в размер на 265 милиона евро, но се очаква то да нараства все повече в следващите периоди на планиране. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top