ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 04 октомври  308

ОБЯВА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Министерството на младежта и спорта стартира процедура за сформиране на състав на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.

С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност, Министерство на младежта и спорта стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функции на Съвета:

1. Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при определянето и провежданите от него на политики;

2. Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната;

3. Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;

4. Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.

5. Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта;

6. Координира взаимодействието на Министерство на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта.

Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. За включване на организации в състава на Съвета е необходимо те да отговарят поне на три от следните условия:

1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности, които доказват с предоставяне на информация, договори или други документи за реализирани дейности, инициативи и проекти в сферата;

2. Експертиза в разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за децата и младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво;

3. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, материали от анализи, научни статии и други;

4. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други;

5. Опит в областта на младежкото доброволчество. Доказва се с предоставяне на информация за проведени кампании, акции, инициативи в сферата на доброволчеството.

Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на Обществения съвет, е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта. Номинационните писма трябва да съдържат информация за номиниран един представител от организацията и един заместник (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail, телефонен номер) и се придружават от:

1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания;

2. Актуален учредителен акт на организацията;

3. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник.

4. Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.

В Обществения съвет ще бъдат включени и национално представителните младежки организации, съгласно Закона за младежта, както и Националното представителство на студентските съвети в Република България като национална студентска организация, създадена съгласно Закона за висшето образование.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по поща или куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, или на електронна поща: youth.policy@mpes.government.bg в срок до 18.10.2017 г. включително. Важи датата на пощенското клеймо! Всички кандидатури ще бъдат разгледани, а организациите, които отговарят на изискванията за участие, ще бъдат включени в състава на Съвета. Информация за членовете на Съвета ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и на Национална информационна система за младежта.

Приложение:

1. Правила за работата на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. 

Новини

Back To Top