УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА

 12 май  982

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

(обн., ДВ, бр. 68/2016, изм., ДВ, бр. 21/2017 г.)

 

 

ОБЯВЯВА

удължаване на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година, със следните направления:

 

•  Направление „Информирай младите“:

- Тема:   „Информирай младите за агресията“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 100 000 лв.

- Тема: „Информирай младите за различните форми на зависимост“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 200 000 лв.

•  Направление „Мотивирай младите“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 50 000 лв.

•  Направление „Активизирай младите“ – стойност на финансиране на проектно предложение от 5 000 до 40 000 лв.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното направление по Програмата.

В настоящата процедура участие могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г. и съпътстващите я документи и се разглеждат по реда на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (обн., ДВ, бр. 68/2016, изм., ДВ, бр. 21/2017 г.)

Проектните предложения се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 25.05.2017 г., а също така по куриер или по пощата на адрес: гр. София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 29.05.2017 г., като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 25.05.2017 г.!

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта ТУК  и ТУК , интернет страницата на Национална информационна система за младежта   или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg

Новини

Back To Top