ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ДОБРОВОЛЧЕСТВО - ПРИВЛИЧАНЕ, МОТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ“

 17 януари  648

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ДОБРОВОЛЧЕСТВО - ПРИВЛИЧАНЕ, МОТИВИРАНЕ И РАЗВИТИЕ“

На 13 и 14 януари 2017 г. в Осоговската планина се проведе обучение на тема „Доброволчество - привличане, мотивиране и развитие“ по проект „Доброволчеството като механизъм за развитие на съвременното общество”.

Проектът се реализира от сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” в партньорство с ЕГ „Д-р Петър Берон“ - гр. Кюстендил, по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Министерство на младежта и спорта.

В обучението се включиха 20 младежи от сформираната целева група по проекта. Целта бе  младежите да придобият специфични знания, умения и компетенции в областта на доброволчеството, акцентирайки върху същността на доброволческата дейност, видове доброволчески акции, споделяне на „добри практики”, подобряване на работния процес по време на доброволчески кампании.

По време на обучението бяха използвани неформални методи на обучение като дискусии, ролеви игри, работа по групи и др. Доброволците придобиха практически умения за ръководене на доброволчески кампании, както и повишиха своята информираност и компетенции относно младежките политики.

На всички участници бяха раздадени обучителни материали, свързани с темата на обучението.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top