НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) или Как да си гарантирате успешно преминаване на селекция за административно съответствие?

 03 ноември  381

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020) или Как да си гарантирате успешно преминаване на селекция за административно съответствие?

Грешки

Как да не ги допусна?

 1. Несъответствия с нормативни документи и изисквания (Наредба, Указания,Насоки за кандидатстване и др.).

 

 

 

Запознайте се обстойно с публикуваните документи, касаещи обявената конкурсна процедура. Не разчитайте на минал опит. Често се правят промени и е важно да работите по актуалните документи и изисквания.

Препоръки :

 1. Подчертавайте  важните неща при четене, за да не ги пропуснете  при разписване на проектното предложение.
 2. В края проверете отново!
 1. Проектното предложение не отговаря на изискуемия вид.

Щом има изисквания значи има и причини за тях. Понякога те не са ясни за вас, но дори и да ви се струват безсмислени- изпълнете ги!

Например:

 1. Проектът е прошнурован в папка – ако документите са поставени в джоб или не са фиксирани в папка съществува риск при тяхното обработване .
 2. Проектът е с номерирани страници- лесно ще намерите конкретно приложение и проверка. Същото се отнася и за проверяващите  от финансиращия орган.
 3. Документите са подредени в определен ред- при проверка и оценка на проектните предложения се използват стандартизирани контролни листи и формуляри. Съответствието между подредбата на документите и последователността на критериите във формула оптимизира  времето за проверка и оценка на документите, както и за обявяването на резултатите от нея.
 1. Липсващи задължителни документи и приложения.

Основните задължителни документи са изписани в Наредба №5/11.08.2016 г. (чл.9). За улеснение на кандидатите те са включени в Насоките за кандидатстване  и в контролния лист. Самоконтролът е важен – така ще сте сигурни , че всички документи са на точното място.

Не разчитайте на възможността липсващите документи да ви бъдат изискани допълнително. Тази възможност съществува само за някои от тях (чл.11,ал.5,т.3 от Наредбата) !

Препоръки :

Проверете лично или помолете друг член на екипа да провери наличието на всички документи!

 1. Липсват подписи и печати.

Не ви се вярва ? Да, случва се!

Препоръки:

1.Отбележете с цветни листчета всички места, обозначаващи нуждата от подпис и печат.

 1. Липсва заверка върху копие на документ- „вярно с оригинала“ !

Всички администрации изискват такава заверка когато се представят копия на документи.

Ето и правилата:

1.Надписът „Вярно с оригинала“ ! се поставя на всяка страница (при двустранно копие- от двете страни на листа, на който има текст).

2.Надписът се придружава от автентичен подпис на заявителя, тъй като той носи отговорност за истинността на копието.

Препоръки:

1. Наложена е практиката за ползване на печат с текста на заверката „ Вярно с оригинала“ .

2. Не пропускайте заверка при двустранно копиране на документ!

 1. Приложено е копие, а не оригинал.

Когато четете нормативни актове, указания, наредби и др. обръщайте особено внимание на изискването на изискуемите документи.

Когато е изписано „копие“ или „заверено копие“ приложете такова. В останалите случаи – приложете оригинал на съответния документ!

 1. Не са приложени всички документи в ел.вариант (CD) или са приложени в неподходящия формат.

Обикновено в насоките за кандидатстване  или в Указанията ще намерите текстове, които показват кои от документите  следва да се представят и в електронен вариант. Липсата им е основание за отпадане на проектното предложение от разглеждане по същество.

Кои са подходящите формати:

За документите, които вие сте разработили (проект, бюджет и т.н.) използвайте формата на самия документ (Word, Excel), а не PDF или YPK, които от своя страна  са подходящи за документи от типа на: съдебно решение, актуално състояние и други.

Препоръки:

Проверявайте дисковете със записани файлове на повече от един компютър, за да сте сигурни, че за записани и се отварят без проблем.

 1. Липсва придружително писмо по образец.

Защо е важно? Придружителното писмо е документът, на който се полага входящ № в деловодната система на ММС. То е важен носител на информация и служи за коректното разпределение на пакета от документи към съответната дирекция за обработване. Липсата на тази информация води до забавяне, а понякога и до архивиране без осъществяване на дейности при неправилно насочване по компетентност.

Препоръки:

1. Не изпращайте проектно предложение без придружително писмо.

2. Не забравяйте, че то също трябва да е подписано от управляващият организацията или от упълномощено лице.

 1. Срок за кандидатстване и срок за доставка.

Срокът за кандидатстване е най-късната дата, на която е възможно проектното предложение да бъде внесено „на ръка“ в деловодството на ММС, партерен етаж, бул. Васил Левски 75.

Срокът за доставка се определя в Насоките за кандидатстване. Задължително условие е датата на пощенското клеймо или на куриерската пратка да съвпада с обявения срок за кандидатстване и организацията да прецени / договори доставка в ММС в определения срок.

Препоръки:

1. Не внасяйте проектното предложение в последния момент (в края на работния ден) – рискувате  документите да не могат да бъдат обработени в деловодната система към съответната дата.

2. Уверете се, че доставката (по поща или с куриер) наистина ще бъде изпълнена в посочения срок. В противен случай предложението може да не бъде прието за разглеждане.

Пожелаваме Ви успех!

При необходимост от допълнителна информация или други възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с екипа на дирекция „Младежки политики“ по електронна поща – youth.policy@mpes.government.bg.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година, по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде Европейски ден на солидарността между поколенията?
Back To Top